வாக்குத்தத்தம் / Vakkuthatham / Vaakuthatham

வாக்குத்தத்தம் / Vakkuthatham / Vaakuthatham

வாக்குத்தத்தம் செய்தவர்
வாக்கு மாறா உண்மை தேவன்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றுவார்
பழையவைகள் ஒழிந்து போகும்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்
விசுவாசத்தில் உறுதிப்படு

வாக்குத்தத்தம் செய்தவர்
வாக்கு மாறா உண்மை தேவன்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றுவார்
பழையவைகள் ஒழிந்து போகும்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்
விசுவாசத்தில் உறுதிப்படு

வெற்றியை தந்திடுவார் இயேசு ராஜா
வெற்றியாய் நடத்திடுவார் இயேசு ராஜா
வெற்றியை தந்திடுவார் இயேசு ராஜா

தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே

1
திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக
வைத்திருக்கும் தேவனவர்
வெண்கல தாழ்பால்களை உடைத்தெரிந்து
நுழையச் செய்வார்

திறந்த வாசலை எனக்கு முன்பாக
வைத்திருக்கும் தேவனவர்
வெண்கல தாழ்பால்களை உடைத்தெரிந்து
நுழையச் செய்வார்

நம்பிடுவேன் நம்பிடுவேன்
இயேசுவை என்றும் நம்பிடுவேன்
நம்பிடுவேன் நம்பிடுவேன்
இயேசுவை என்றும் நம்பிடுவேன்

வாக்குத்தத்தம் செய்தவர்
வாக்கு மாறா உண்மை தேவன்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றுவார்
பழையவைகள் ஒழிந்து போகும்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்
விசுவாசத்தில் உறுதிப்படு

வாக்குத்தத்தம் செய்தவர்
வாக்கு மாறா உண்மை தேவன்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றுவார்
பழையவைகள் ஒழிந்து போகும்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்
விசுவாசத்தில் உறுதிப்படு

வெற்றியை தந்திடுவார் இயேசு ராஜா
வெற்றியாய் நடத்திடுவார் இயேசு ராஜா
வெற்றியை தந்திடுவார் இயேசு ராஜா

தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே

2
தேவனாயிருக்கிற கர்த்தர் தாமே
வலதுகையை பிடித்து என்னை
பயப்படாதே நான் உனக்கு துணையாய்
நிற்கிறேன் என்று சொன்னார்

தேவனாயிருக்கிற கர்த்தர் தாமே
வலதுகையை பிடித்து என்னை
பயப்படாதே நான் உனக்கு துணையாய்
நிற்கிறேன் என்று சொன்னார்

நம்பிடுவேன் நம்பிடுவேன்
இயேசுவை என்றும் நம்பிடுவேன்
நம்பிடுவேன் நம்பிடுவேன்
இயேசுவை என்றும் நம்பிடுவேன்

வாக்குத்தத்தம் செய்தவர்
வாக்கு மாறா உண்மை தேவன்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றுவார்
பழையவைகள் ஒழிந்து போகும்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்
விசுவாசத்தில் உறுதிப்படு
வாக்குத்தத்தம் செய்தவர்
வாக்கு மாறா உண்மை தேவன்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றுவார்
பழையவைகள் ஒழிந்து போகும்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்
விசுவாசத்தில் உறுதிப்படு

வெற்றியை தந்திடுவார் இயேசு ராஜா
வெற்றியாய் நடத்திடுவார் இயேசு ராஜா
வெற்றியை தந்திடுவார் இயேசு ராஜா

தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே

3
வியாதியை நீக்கும் தேவனவர்
வியாதியை நீக்கி சுகமாக்குவார்
கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால்
சுகத்தைப் பெற்று துதி செலுத்துவேன்

வியாதியை நீக்கும் தேவனவர்
வியாதியை நீக்கி சுகமாக்குவார்
கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால்
சுகத்தைப் பெற்று துதி செலுத்துவேன்

நம்பிடுவேன் நம்பிடுவேன்
இயேசுவை என்றும் நம்பிடுவேன்
நம்பிடுவேன் நம்பிடுவேன்
இயேசுவை என்றும் நம்பிடுவேன்

வாக்குத்தத்தம் செய்தவர்
வாக்கு மாறா உண்மை தேவன்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றுவார்
பழையவைகள் ஒழிந்து போகும்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்
விசுவாசத்தில் உறுதிப்படு
வாக்குத்தத்தம் செய்தவர்
வாக்கு மாறா உண்மை தேவன்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றுவார்
பழையவைகள் ஒழிந்து போகும்
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்
விசுவாசத்தில் உறுதிப்படு

வெற்றியை தந்திடுவார் இயேசு ராஜா
வெற்றியாய் நடத்திடுவார் இயேசு ராஜா
வெற்றியை தந்திடுவார் இயேசு ராஜா

தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே
தோல்வியெல்லாம் வெற்றியாகுமே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!