வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை | Vaitheere Mutruppuliyai / Vaiththeere Mutruppuliyai / Vaitheerae Mutruppuliyai / Vaiththeerae Mutruppuliyai

வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை | Vaitheere Mutruppuliyai / Vaiththeere Mutruppuliyai / Vaitheerae Mutruppuliyai / Vaiththeerae Mutruppuliyai

வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை
என் கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு
வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை
என் கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு

இனி கண்ணீரில்லை கவலையில்லை
சந்தோஷம் என் வாழ்விலே
இனி கண்ணீரில்லை கவலையில்லை
சந்தோஷம் என் வாழ்விலே

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

1
வியாதி வேதனையெல்லாம்
மறைந்ததே என்னைவிட்டு
வியாதி வேதனையெல்லாம்
மறைந்ததே என்னைவிட்டு

குணமானேனே உம் தழும்புகளால்
என் பரிகாரி கர்த்தர் நீரே
குணமானேனே உம் தழும்புகளால்
என் பரிகாரி கர்த்தர் நீரே

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

2
கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் என்மேலே
சாபம் இனி இல்லையே
கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் என்மேலே
சாபம் இனி இல்லையே

ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வருமே
கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே
ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வருமே
கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

3
மரணத்தின் வலிமை முற்றும்
அழித்தார் தம் மரணத்தினால்
மரணத்தின் வலிமை முற்றும்
அழித்தார் தம் மரணத்தினால்

வென்றெழுந்தார் ஜெயவேந்தனாய்
சாகாமை நான் பெற்றிட
வென்றெழுந்தார் ஜெயவேந்தனாய்
சாகாமை நான் பெற்றிட

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

கைகளை தட்டிப் பாடுவேன்
ஆடிக் கொண்டாடுவேன்
கர்த்தர் நல்லவர் என்று பாடிடுவேன்

வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை
என் கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு
வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை
என் கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு

இனி கண்ணீரில்லை கவலையில்லை
சந்தோஷம் என் வாழ்விலே
இனி கண்ணீரில்லை கவலையில்லை
சந்தோஷம் என் வாழ்விலே

வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை | Vaitheere Mutruppuliyai / Vaiththeere Mutruppuliyai / Vaitheerae Mutruppuliyai / Vaiththeerae Mutruppuliyai | Jeevan E. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை | Vaitheere Mutruppuliyai / Vaiththeere Mutruppuliyai / Vaitheerae Mutruppuliyai / Vaiththeerae Mutruppuliyai | Jechoniah Swarnaraj / BCAG Worship, Blessing Centre AG (BCAG), Church, Villivakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை | Vaitheere Mutruppuliyai / Vaiththeere Mutruppuliyai / Vaitheerae Mutruppuliyai / Vaiththeerae Mutruppuliyai | Thomas Prithvi / Glory to Jesus Church of Faith (GJCF), Tiruchirappalli (Trichy), Tamil Nadu, India

வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை | Vaitheere Mutruppuliyai / Vaiththeere Mutruppuliyai / Vaitheerae Mutruppuliyai / Vaiththeerae Mutruppuliyai | Good News Friends, Ooty, Tamil Nadu, India

வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை | Vaitheere Mutruppuliyai / Vaiththeere Mutruppuliyai / Vaitheerae Mutruppuliyai / Vaiththeerae Mutruppuliyai | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!