வானம் போற்றும் | Vaanam Potrum

வானம் போற்றும் | Vaanam Potrum

வானம் போற்றும் உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரை
ஈடற்றவர் அழகில் மேன்மையுள்ளவர்

சிங்காசனத்திலே வீற்றாளும் இராஜனை
வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பேன்
சிங்காசனத்திலே வீற்றாளும் இராஜனை
வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பேன்

நான் பாடுவேன் உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரை
ஜீவன் ஈந்தார் பிதாவோடென்னை சேர்த்திட்டார்

சிங்காசனத்திலே வீற்றாளும் இராஜனை
வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பேன்
சிங்காசனத்திலே வீற்றாளும் இராஜனை
வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பேன்

சிங்காசனத்திலே வீற்றாளும் இராஜனை
வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பேன்
சிங்காசனத்திலே வீற்றாளும் இராஜனை
வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பேன்

சிங்காசனத்திலே வீற்றாளும் இராஜனை
வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பேன்
சிங்காசனத்திலே வீற்றாளும் இராஜனை
வணங்கி போற்றியே உம்மை ஆராதிப்பேன்

வானம் போற்றும் | Vaanam Potrum | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!