வானம் பூமி | Vaanam Bhoomi

வானம் பூமி | Vaanam Bhoomi

வானம் பூமி படைத்த தேவனே
ஒத்தாசை செய்யும் கர்த்தர் நீரே
கண்களை எறெடுப்பேன் நான்
ஒத்தாசை செய்யும் கர்த்தர் நீரே

வானம் பூமி படைத்த தேவனே
எனக்கு ஒத்தாசை செய்யும் கர்த்தர் நீரே
கண்களை எறெடுப்பேன் நான்
ஒத்தாசை செய்யும் கர்த்தர் நீரே

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

1
சூழ்நிலைகள் எதுவும் நான் பார்ப்பதில்லை
உலகம் சொல்வதும் கேட்பதில்லை
சூழ்நிலைகள் எதுவும் நான் பார்ப்பதில்லை
உலகம் சொல்வதும் கேட்பதில்லை

இல்லாதவைகளை இருப்பவைகள் போல்
அழைக்கும் தேவன் நீரே
இல்லாதவைகளை இருப்பவைகள் போல்
அழைக்கும் தேவன் நீரே

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

2
காற்றையும் நான் பார்ப்பதில்லை
மழையையும் நான் பார்ப்பதில்லை
காற்றையும் நான் பார்ப்பதில்லை
மழையையும் நான் பார்ப்பதில்லை

வாய்க்கால்கள் தண்ணீரால் நிறம்பிடும் என்றவறே
வாய்க்கால்கள் தண்ணீரால் நிறம்பிடும் என்றவறே

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வானம் பூமி படைத்த தேவனே
எனக்கு ஒத்தாசை செய்யும் கர்த்தர் நீரே
கண்களை எறெடுப்பேன் நான்
ஒத்தாசை செய்யும் கர்த்தர் நீரே

வானம் பூமி படைத்த தேவனே
ஒத்தாசை செய்யும் கர்த்தர் நீரே
கண்களை எறெடுப்பேன் நான்
ஒத்தாசை செய்யும் கர்த்தர் நீரே

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வேறு எங்கிருந்தும் இல்லை
வேறு எவரிடமும் இல்லை
உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறேன்

வானம் பூமி | Vaanam Bhoomi | Vijay Aaron Elangovan, Solomon Robert, Alex Jude, Fenicous Joel | Vijay Aaron Elangovan / Go Ye Missions | Solomon Robert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!