உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார் | Uyirthezhundhar Yesu Jeyithezhundhar / Uyirththezhundhar Yesu Jeyiththezhundhar

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார் | Uyirthezhundhar Yesu Jeyithezhundhar / Uyirththezhundhar Yesu Jeyiththezhundhar

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார் | Uyirthezhundhar Yesu Jeyithezhundhar / Uyirththezhundhar Yesu Jeyiththezhundhar / Uyirthezhundhaar Yesu Jeyithezhundhaar / Uyirththezhundhaar Yesu Jeyiththezhundhaar / Uyirthelundhar Yesu Jeyithelundhar / Uyirththelundhar Yesu Jeyiththelundhar / Uyirthelundhaar Yesu Jeyithelundhaar / Uyirththelundhaar Yesu Jeyiththelundhaar

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
உன்னையும் என்னையும் மீட்டிட
உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
வேதாளம் பாதாளம் நடுங்கிட

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
உன்னையும் என்னையும் மீட்டிட
உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
வேதாளம் பாதாளம் நடுங்கிட

அல்லேலூயா கீதம் பாடி
ராஜாவை உயர்த்திடுவோம்
அல்லேலூயா கீதம் பாடி
ராஜாவை உயர்த்திடுவோம்

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
உன்னையும் என்னையும் மீட்டிட
உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
வேதாளம் பாதாளம் நடுங்கிட

1
கல்லறை கதவும் திறந்திட
காவலர் யாவரும் திகைத்திட
கல்லறை கதவும் திறந்திட
காவலர் யாவரும் திகைத்திட

உயிர்த்தார் ஜெயித்தார்
சொன்ன வார்த்தையை செயலாக்கினார்
உயிர்த்தார் ஜெயித்தார்
சொன்ன வார்த்தையை செயலாக்கினார்

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
உன்னையும் என்னையும் மீட்டிட
உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
வேதாளம் பாதாளம் நடுங்கிட

அல்லேலூயா கீதம் பாடி
ராஜாவை உயர்த்திடுவோம்
அல்லேலூயா கீதம் பாடி
ராஜாவை உயர்த்திடுவோம்

2
ஐீவனின் அதிபதி இயேசுவை
பாதாளம் தாங்கிட முடியுமோ
ஐீவனின் அதிபதி இயேசுவை
பாதாளம் தாங்கிட முடியுமோ

மரித்தார் உயிர்த்தார்
பாவ பலியாகி வாழ்வளித்தார்
மரித்தார் உயிர்த்தார்
பாவ பலியாகி வாழ்வளித்தார்

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
உன்னையும் என்னையும் மீட்டிட
உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
வேதாளம் பாதாளம் நடுங்கிட

அல்லேலூயா கீதம் பாடி
ராஜாவை உயர்த்திடுவோம்
அல்லேலூயா கீதம் பாடி
ராஜாவை உயர்த்திடுவோம்

3
மரணத்தை வென்ற மகிபனை
மனதில் உண்மையாய் ஏற்றிட்டால்
மரணத்தை வென்ற மகிபனை
மனதில் உண்மையாய் ஏற்றிட்டால்

மகனாவாய் மகளாவாய்
அவர் உரிமைக்கு சொந்தமாகுவாய்
மகனாவாய் மகளாவாய்
அவர் உரிமைக்கு சொந்தமாகுவாய்

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
உன்னையும் என்னையும் மீட்டிட
உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
வேதாளம் பாதாளம் நடுங்கிட

அல்லேலூயா கீதம் பாடி
ராஜாவை உயர்த்திடுவோம்
அல்லேலூயா கீதம் பாடி
ராஜாவை உயர்த்திடுவோம்

அல்லேலூயா கீதம் பாடி
ராஜாவை உயர்த்திடுவோம்
அல்லேலூயா கீதம் பாடி
நேசரை உயர்த்திடுவோம்

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார்
உன்னையும் என்னையும் மீட்டிட

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு ஜெயித்தெழுந்தார் | Uyirthezhundhar Yesu Jeyithezhundhar / Uyirththezhundhar Yesu Jeyiththezhundhar / Uyirthezhundhaar Yesu Jeyithezhundhaar / Uyirththezhundhaar Yesu Jeyiththezhundhaar / Uyirthelundhar Yesu Jeyithelundhar / Uyirththelundhar Yesu Jeyiththelundhar / Uyirthelundhaar Yesu Jeyithelundhaar / Uyirththelundhaar Yesu Jeyiththelundhaar | K. Ruban | B. Beviston | Benny Raja

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!