உன்னதமானவரே | Unnathamanavare / Unnadhamanavare / Unnathamaanavare / Unnadhamaanavare

உன்னதமானவரே | Unnathamanavare / Unnadhamanavare / Unnathamaanavare / Unnadhamaanavare

உன்னதமானவரே உறைவிடமானவரே
உமக்கே எங்கள் ஆராதனை
உன்னதமானவரே உறைவிடமானவரே
உமக்கே எங்கள் ஆராதனை

கர்த்தாவே உம்மை தேடுவோர்க்கு
நன்மைகள் ஒன்றும் குறைவுபடாது
கர்த்தாவே உம்மை தேடுவோர்க்கு
நன்மைகள் ஒன்றும் குறைவுபடாது

முழு உள்ளத்தோடு உம்மை நேசித்தால்
வாழ்வெல்லாம் விடுதலை விடுதலையே
முழு உள்ளத்தோடு உம்மை நேசித்தால்
வாழ்வெல்லாம் விடுதலை விடுதலையே

உன்னதமானவரே உறைவிடமானவரே
உமக்கே எங்கள் ஆராதனை

1
சூழ்ந்து காக்கும் கேடகமே
தாங்கி நடத்தும் நங்கூரமே
சூழ்ந்து காக்கும் கேடகமே
தாங்கி நடத்தும் நங்கூரமே

குடும்பமாய் உம்மை போற்றி புகழ்வோம்
கர்த்தாவே உம்மை சார்ந்து கொள்வோம்
குடும்பமாய் உம்மை போற்றி புகழ்வோம்
கர்த்தாவே உம்மை சார்ந்து கொள்வோம்

உன்னதமானவரே உறைவிடமானவரே
உமக்கே எங்கள் ஆராதனை

2
வாதைகள் எங்களை அணுகிடாது
பொல்லாப்பு ஒருபோதும் நேரிடாது
வாதைகள் எங்களை அணுகிடாது
பொல்லாப்பு ஒருபோதும் நேரிடாது

வழிகளிலெல்லாம் எங்களை காத்திட
பரலோக தூதர்கள் தந்தீரையா
வழிகளிலெல்லாம் எங்களை காத்திட
பரலோக தூதர்கள் தந்தீரையா

உன்னதமானவரே உறைவிடமானவரே
உமக்கே எங்கள் ஆராதனை
உன்னதமானவரே உறைவிடமானவரே
உமக்கே எங்கள் ஆராதனை

உன்னதமானவரே | Unnathamanavare / Unnadhamanavare / Unnathamaanavare / Unnadhamaanavare | R. Reegan Gomez | Stephen Sanders

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!