உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை | Unnatha Devanukku Aaradhanai / Unnadha Devanukku Aaradhanai / Unnatha Devanukku Aaraadhanai / Unnadha Devanukku Aaraadhanai

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை | Unnatha Devanukku Aaradhanai / Unnadha Devanukku Aaradhanai / Unnatha Devanukku Aaraadhanai / Unnadha Devanukku Aaraadhanai

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை
மகத்துவ ராஐனுக்கு ஆராதனை
சர்வ வல்ல தேவனுக்கு ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

1
பிதாவாம் தேவனுக்கு ஆராதனை
குமாரனாம் இயேசுவுக்கு ஆராதனை
பிதாவாம் தேவனுக்கு ஆராதனை
குமாரனாம் இயேசுவுக்கு ஆராதனை

ஆவியாம் கர்த்தருக்கு ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை
ஆவியாம் கர்த்தருக்கு ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

2
அதிசயம் செய்தவரை ஆராதிப்போம்
அற்புதங்கள் செய்தவரை ஆராதிப்போம்
அதிசயம் செய்தவரை ஆராதிப்போம்
அற்புதங்கள் செய்தவரை ஆராதிப்போம்

கரம் பற்றி நடத்தினீர் ஆராதிப்போம்
கன்மலைமேல் உயர்த்தினீர் ஆராதிப்போம்
கரம் பற்றி நடத்தினீர் ஆராதிப்போம்
கன்மலைமேல் உயர்த்தினீர் ஆராதிப்போம்

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

3
பாவங்களை மன்னித்தாரே ஆராதிப்போம்
பரிசுத்தம் தந்திட்டாரே ஆராதிப்போம்
பாவங்களை மன்னித்தாரே ஆராதிப்போம்
பரிசுத்தம் தந்திட்டாரே ஆராதிப்போம்

அக்கினியால் புடமிட்டாரே ஆராதிப்போம்
பொன்னாக மின்னச் செய்தார் ஆராதிப்போம்
அக்கினியால் புடமிட்டாரே ஆராதிப்போம்
பொன்னாக மின்னச் செய்தார் ஆராதிப்போம்

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

4
வாக்குத்தத்தம் தந்தவரை ஆராதிப்போம்
வாக்குமாற நல்லவரை ஆராதிப்போம்
வாக்குத்தத்தம் தந்தவரை ஆராதிப்போம்
வாக்குமாற நல்லவரை ஆராதிப்போம்

விண்ணப்பத்தை கேட்டவரை ஆராதிப்போம்
விடுதலை தந்தவரை ஆராதிப்போம்
விண்ணப்பத்தை கேட்டவரை ஆராதிப்போம்
விடுதலை தந்தவரை ஆராதிப்போம்

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை
மகத்துவ ராஐனுக்கு ஆராதனை
சர்வ வல்ல தேவனுக்கு ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

அல்லேலூயா பாடி துதிப்போம்
எங்கள் இயேசு ராஜனை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை | Unnatha Devanukku Aaradhanai / Unnadha Devanukku Aaradhanai / Unnatha Devanukku Aaraadhanai / Unnadha Devanukku Aaraadhanai | Alwin Thomas

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை | Unnatha Devanukku Aaradhanai / Unnadha Devanukku Aaradhanai / Unnatha Devanukku Aaraadhanai / Unnadha Devanukku Aaraadhanai | Bethel New Life Christian Fellowship (BNLCF), Dandenong, Victoria, Australia | Alwin Thomas

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை | Unnatha Devanukku Aaradhanai / Unnadha Devanukku Aaradhanai / Unnatha Devanukku Aaraadhanai / Unnadha Devanukku Aaraadhanai | Vineyard Worker’s Church, Dapodi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra, India | Alwin Thomas

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை | Unnatha Devanukku Aaradhanai / Unnadha Devanukku Aaradhanai / Unnatha Devanukku Aaraadhanai / Unnadha Devanukku Aaraadhanai | Simeon Raj Yovan, World Revival Ministries, Chockampatti, Tenkasi, Tamil Nadu, India | Alwin Thomas

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை | Unnatha Devanukku Aaradhanai / Unnadha Devanukku Aaradhanai / Unnatha Devanukku Aaraadhanai / Unnadha Devanukku Aaraadhanai | Eden Church, Bangalore, India | Alwin Thomas

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை | Unnatha Devanukku Aaradhanai / Unnadha Devanukku Aaradhanai / Unnatha Devanukku Aaraadhanai / Unnadha Devanukku Aaraadhanai | Otahuhu Community Baptist Church, Otahuhu, Auckland, New Zealand | Alwin Thomas

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை | Unnatha Devanukku Aaradhanai / Unnadha Devanukku Aaradhanai / Unnatha Devanukku Aaraadhanai / Unnadha Devanukku Aaraadhanai | Dholin / Crown of Life Church, Karungal, Kanyakumari, Tamil Nadu, India | Alwin Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!