உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் | Unnai Aaseervathippaen / Unnai Aaseervadhippaen / Unnai Aaseervathippen / Unnai Aaseervadhippen

உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் | Unnai Aaseervathippaen / Unnai Aaseervadhippaen / Unnai Aaseervathippen / Unnai Aaseervadhippen

உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்
உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்
உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்
உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்

உன் எல்லையை நீ விரிவாக்கு
உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு
உன் கூடாரத்தை விசாலாமாக்கு
அதை தடை செய்யாதே

உன் எல்லையை நீ விரிவாக்கு
உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு
உன் கூடாரத்தை விசாலாமாக்கு
அதை தடை செய்யாதே

உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்
உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்
உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்
உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்

1
நீ விதைத்திடுவாய்
நான் விளைய செய்வேன்
கனி கொடுத்திடுவாய்
களிகூர செய்வேன்

நீ விதைத்திடுவாய்
நான் விளைய செய்வேன்
கனி கொடுத்திடுவாய்
களிகூர செய்வேன்

உன் எல்லையை நீ விரிவாக்கு
உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு
உன் கூடாரத்தை விசாலாமாக்கு
அதை தடை செய்யாதே

உன் எல்லையை நீ விரிவாக்கு
உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு
உன் கூடாரத்தை விசாலாமாக்கு
அதை தடை செய்யாதே

உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்
உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்
உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்
உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்

2
தூரவை தோண்டிடுவாய்
நீறுற்றை தந்திடுவேன்
நீ பெருகிடுவாய்
உன்னைப் பெருமைப்படுத்துவேன்

தூரவை தோண்டிடுவாய்
நீறுற்றை தந்திடுவேன்
நீ பெருகிடுவாய்
உன்னைப் பெருமைப்படுத்துவேன்

உன் எல்லையை நீ விரிவாக்கு
உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு
உன் கூடாரத்தை விசாலாமாக்கு
அதை தடை செய்யாதே

உன் எல்லையை நீ விரிவாக்கு
உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு
உன் கூடாரத்தை விசாலாமாக்கு
அதை தடை செய்யாதே

உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்
உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்
உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்
உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்

3
நீ கேட்டீடுவாய்
பதில் கொடுத்திடுவேன்
நீ விசுவாசித்தால்
மகிமை காண செய்வேன்

நீ கேட்டீடுவாய்
பதில் கொடுத்திடுவேன்
நீ விசுவாசித்தால்
மகிமை காண செய்வேன்

உன் எல்லையை நீ விரிவாக்கு
உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு
உன் கூடாரத்தை விசாலாமாக்கு
அதை தடை செய்யாதே

உன் எல்லையை நீ விரிவாக்கு
உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு
உன் கூடாரத்தை விசாலாமாக்கு
அதை தடை செய்யாதே

உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்
உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்
உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்
உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்

உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் | Unnai Aaseervathippaen / Unnai Aaseervadhippaen / Unnai Aaseervathippen / Unnai Aaseervadhippen | John Christoper

உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் | Unnai Aaseervathippaen / Unnai Aaseervadhippaen / Unnai Aaseervathippen / Unnai Aaseervadhippen | Julius Jacob, Sheeba Julius / Agape City Church, Tondiarpet, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!