உன்னத தேவனுக்கே மகிமை / Unnadha Devanukke Magimai / Unnatha Devanukke Magimai / Unnadha Devanuke Magimai / Unnatha Devanuke Magimai

உன்னத தேவனுக்கே மகிமை / Unnadha Devanukke Magimai / Unnatha Devanukke Magimai / Unnadha Devanuke Magimai / Unnatha Devanuke Magimai

உன்னத தேவனுக்கே மகிமை
உலகில் சமாதானமாமே
உன்னத தேவனுக்கே மகிமை
உலகில் சமாதானமாமே

காரிருள் நீங்கிடக் காசினி மீதிலே
கதிரொளியாய் ஜெநித்தார்
காரிருள் நீங்கிடக் காசினி மீதிலே
கதிரொளியாய் ஜெநித்தார்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே

அல்லேலூயா துதியவர்க்கே
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே

2
மானிடர் மேலிவர்க்கன்பிதுவோ
மனுக்கோலமாய் மனுவேலனார்
மானிடர் மேலிவர்க்கன்பிதுவோ
மனுக்கோலமாய் மனுவேலனார்

மாட்சிமை யாவையும் துறந்தே இவ்வுலகில்
மாணொளியாய் ஜெநித்தார்
மாட்சிமை யாவையும் துறந்தே இவ்வுலகில்
மாணொளியாய் ஜெநித்தார்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே

அல்லேலூயா துதியவர்க்கே
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே

3
தாரகை என அவர் தோன்றிடவே
நேர் பாதையில் நடந்திடவே
தாரகை என அவர் தோன்றிடவே
நேர் பாதையில் நடந்திடவே

தற்பரன் கிருபையும் சத்தியமும் தந்திடத்
தண்ணொளியாய் ஜெனித்தார்
தற்பரன் கிருபையும் சத்தியமும் தந்திடத்
தண்ணொளியாய் ஜெனித்தார்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே

அல்லேலூயா துதியவர்க்கே
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே

4
வாழ்த்துவோம் பாலகன் இயேசு பரன்
வல்ல தேவனின் ஏக சுதன்
வாழ்த்துவோம் பாலகன் இயேசு பரன்
வல்ல தேவனின் ஏக சுதன்

வாஞ்சித்தாரே எம்மில் வாசம் செய்திடவே
வானொளியாய் ஜெநித்தார்
வாஞ்சித்தாரே எம்மில் வாசம் செய்திடவே
வானொளியாய் ஜெநித்தார்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே

அல்லேலூயா துதியவர்க்கே
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே

5
தாவீதின் வேரிவராய் அவனின்
ஜெய ராஜ்ஜியம் ஸ்தாபிக்கவே
தாவீதின் வேரிவராய் அவனின்
ஜெய ராஜ்ஜியம் ஸ்தாபிக்கவே

தாசனின் ரூபமாய் தாரணி மீதிலே
தான் உதித்தார் ஒளியாய்
தாசனின் ரூபமாய் தாரணி மீதிலே
தான் உதித்தார் ஒளியாய்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே

அல்லேலூயா துதியவர்க்கே
அல்லேலூயா துதியவர்க்கே

உன்னத தேவனுக்கே மகிமை / Unnadha Devanukke Magimai / Unnatha Devanukke Magimai / Unnadha Devanuke Magimai / Unnatha Devanuke Magimai | V. Nataraja Mudaliar

உன்னத தேவனுக்கே மகிமை / Unnadha Devanukke Magimai / Unnatha Devanukke Magimai / Unnadha Devanuke Magimai / Unnatha Devanuke Magimai | Stefina Abraham | Daniel Davidson, Benny Joseph Visvasam

உன்னத தேவனுக்கே மகிமை / Unnadha Devanukke Magimai / Unnatha Devanukke Magimai / Unnadha Devanuke Magimai / Unnatha Devanuke Magimai | Moses, Yalot Vijaykumar, Rachel Biju | Blesson Samuel Reji

உன்னத தேவனுக்கே மகிமை / Unnadha Devanukke Magimai / Unnatha Devanukke Magimai / Unnadha Devanuke Magimai / Unnatha Devanuke Magimai | Skylark Studios – Tirunelveli, Tirunelveli, Tamil Nadu, India

உன்னத தேவனுக்கே மகிமை / Unnadha Devanukke Magimai / Unnatha Devanukke Magimai / Unnadha Devanuke Magimai / Unnatha Devanuke Magimai | Eban Nesaraj | Joel Thomasraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!