உங்க முகத்தை / Unga Mugathai

உங்க முகத்தை / Unga Mugathai

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

1
எந்தன் பாடுகள் வேதனை மறைந்துவிடும்
எந்தன் துயரங்கள் கலக்கங்கள் மாறிவிடும்
எந்தன் பாடுகள் வேதனை மறைந்துவிடும்
எந்தன் துயரங்கள் கலக்கங்கள் மாறிவிடும்

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

2
யோர்தானின் வெள்ளங்கள் விலகிவிடும்
எரிகோவின் மதில்கள் இடிந்து விழும்
யோர்தானின் வெள்ளங்கள் விலகிவிடும்
எரிகோவின் மதில்கள் இடிந்து விழும்

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

3
எங்கள் தேசத்தின் கட்டுக்கள் முறிந்துவிடும்
எங்கள் சபைகளில் எழுப்புதல் பரவி விடும்
எங்கள் தேசத்தின் கட்டுக்கள் முறிந்துவிடும்
எங்கள் சபைகளில் எழுப்புதல் பரவி விடும்

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

4
பெலவீனத்தில் உம் பெலன் விளங்கிவிடும்
உம் கிருபை என்றும் எனக்குப் போதும்
பெலவீனத்தில் உம் பெலன் விளங்கிவிடும்
உம் கிருபை என்றும் எனக்குப் போதும்

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

5
கல்வாரியில் நீர் எந்தன் பாவம் தீர்த்தீர்
என் நோய்களை சிலுவையில் சுமந்துவிட்டீர்
கல்வாரியில் நீர் எந்தன் பாவம் தீர்த்தீர்
என் நோய்களை சிலுவையில் சுமந்துவிட்டீர்

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

6
எந்தன் பாவத்தின் தோஷத்தை சுமந்தவரே
எங்கள் தேசத்தின் சாபத்தை மாற்றிடுமே
எந்தன் பாவத்தின் தோஷத்தை சுமந்தவரே
எங்கள் தேசத்தின் சாபத்தை மாற்றிடுமே

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!