உங்க கிருபையால உயிர் வாழ்கிறேன் / Unga Kirubaiyala Uyir Valgiren / Unga Kirubaiyaala Uyir Vaazhgiren

உங்க கிருபையால உயிர் வாழ்கிறேன் / Unga Kirubaiyala Uyir Valgiren / Unga Kirubaiyaala Uyir Vaazhgiren

உங்க கிருபையால உயிர் வாழ்கிறேன் / Unga Kirubaiyala Uyir Valgiren / Unga Kirubaiyaala Uyir Vaazhgiren / Unga Kirubaiyala Uyir Vazhgiren / Unga Kirubaiyaala Uyir Vaalgiren / கிருபை மேலான கிருபை / Kiruba Melana Kiruba / Kiruba Melaana Kiruba / Kiruba Melana Kirubai / Kiruba Melaana Kirubai

உங்க கிருபையால உயிர் வாழ்கிறேன்
உங்க கிருபையால நிலை நிற்க்கிறேன்
உங்க கிருபையால உயிர் வாழ்கிறேன்
உங்க கிருபையால நிலை நிற்க்கிறேன்

உங்க கிருபை ஒருபோதும் மாறாதது
உங்க கிருபை என்னை உயர்த்தியது
உங்க கிருபை ஒருபோதும் மாறாதது
உங்க கிருபை என்னை உயர்தி வச்சது

உங்க கிருபைக்காய் நன்றி சொல்கிறேன்
உங்க கிருபைக்காய் நன்றி சொல்கிறேன்

கிருபை மேலான கிருபை
என்னை வாழ வச்சது உங்க கிருபை
கிருபை மேலான கிருபை
என்னை உயர்த்தி வச்சது உங்க கிருபை

1
வெட்கப்பட்ட என்னையும்
காயப்பட்ட என்னையும்
தூக்கி நிறுத்தினிரே

வெட்கப்பட்ட என்னையும்
காயப்பட்ட என்னையும்
தூக்கி நிறுத்தினிரே

சத்துருக்கு முன்பாக என்னையும் நிறுத்தி
உயர்த்தி வைத்தவரே
சத்துருக்கு முன்பாக என்னையும் நிறுத்தி
மேன்மை படுத்தினிரே

கிருபை மேலான கிருபை
என்னை வாழ வச்சது உங்க கிருபை
கிருபை மேலான கிருபை
என்னை உயர்த்தி வச்சது உங்க கிருபை

2
மாராவின் தண்ணீரை மதுரமாய்
மாற்றியதும் உங்க கிருபைதானே
மாராவின் தண்ணீரை மதுரமாய்
மாற்றியதும் உங்க கிருபைதானே

கசப்பான வாழ்க்கையை
மதுரமாய் மாற்றுவதும்
உங்க கிருபைதானே

கசப்பான வாழ்க்கையை
மதுரமாய் மாற்றுவதும்
உங்க கிருபைதானே

கிருபை மேலான கிருபை
என்னை வாழ வச்சது உங்க கிருபை
கிருபை மேலான கிருபை
என்னை உயர்த்தி வச்சது உங்க கிருபை

3
வெறும் கையனாய்
நான் கடந்து வந்தேனே
ஆசீர்வத்திதவரே

வெறும் கையனாய்
நான் கடந்து வந்தேனே
ஆசீர்வத்திதவரே

இரட்டிப்பான நன்மைகளால்
என்னையும் நிறைத்து
உயர்த்தி வைத்தவரே

இரட்டிப்பான நன்மைகளால்
என்னையும் நிறைத்து
உயர்த்தி வைத்தவரே

கிருபை மேலான கிருபை
என்னை வாழ வச்சது உங்க கிருபை
கிருபை மேலான கிருபை
என்னை உயர்த்தி வச்சது உங்க கிருபை

உங்க கிருபையால உயிர் வாழ்கிறேன்
உங்க கிருபையால நிலை நிற்க்கிறேன்
உங்க கிருபையால உயிர் வாழ்கிறேன்
உங்க கிருபையால நிலை நிற்க்கிறேன்

உங்க கிருபை ஒருபோதும் மாறாதது
உங்க கிருபை என்னை உயர்த்தியது
உங்க கிருபை ஒருபோதும் மாறாதது
உங்க கிருபை என்னை உயர்தி வச்சது

உங்க கிருபைக்காய் நன்றி சொல்கிறேன்
உங்க கிருபைக்காய் நன்றி சொல்கிறேன்

கிருபை மேலான கிருபை
என்னை வாழ வச்சது உங்க கிருபை
கிருபை மேலான கிருபை
என்னை உயர்த்தி வச்சது உங்க கிருபை

உங்க கிருபையால உயிர் வாழ்கிறேன் / Unga Kirubaiyala Uyir Valgiren / Unga Kirubaiyaala Uyir Vaazhgiren / Unga Kirubaiyala Uyir Vazhgiren / Unga Kirubaiyaala Uyir Vaalgiren / கிருபை மேலான கிருபை / Kiruba Melana Kiruba / Kiruba Melaana Kiruba / Kiruba Melana Kirubai / Kiruba Melaana Kirubai | Ben Samuel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!