உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம் கூடும் / Undhan Naamathil Ellam Koodum / Unthan Naamathil Ellam Koodum / Unthan Namathil Ellam Koodum

உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம் கூடும் / Undhan Naamathil Ellam Koodum / Unthan Naamathil Ellam Koodum / Unthan Namathil Ellam Koodum

உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம் கூடும் எல்லாம் கூடுமே
உந்தன் சமுகத்தில் எல்லாம் கூடும் எல்லாம் கூடுமே
உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம் கூடும் எல்லாம் கூடுமே
உந்தன் சமுகத்தில் எல்லாம் கூடும் எல்லாம் கூடுமே

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

1
உந்தன் வார்த்தையால் புயல் காற்று ஓய்ந்தது
உந்தன் வார்த்தையால் புயல் காற்று ஓய்ந்தது

உந்தன் பார்வையால் திருந்தினார் பேதுரு
உந்தன் பார்வையால் திருந்தினார் பேதுரு

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

2
தாபித்தாள் மரித்தாள் ஜெபத்தால் உயிர்த்தாள்
தாபித்தாள் மரித்தாள் ஜெபத்தால் உயிர்த்தாள்

திமிர்வாத ஐநேயா சுகமாகி நடந்தான்
திமிர்வாத ஐநேயா சுகமாகி நடந்தான்

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

3
மீனின் வாயிலே காசு வந்ததே
மீனின் வாயிலே காசு வந்ததே

கழுதையின் வாயிலே பேச்சு வந்ததே
கழுதையின் வாயிலே பேச்சு வந்ததே

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

4
வாலிபன் ஜதீகு தூக்கத்தால் விழுந்தான்
வாலிபன் ஜதீகு தூக்கத்தால் விழுந்தான்

இறந்தும் எழுந்தான் பவுல் அன்று ஜெபித்ததால்
இறந்தும் எழுந்தான் பவுல் அன்று ஜெபித்ததால்

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

5
காலூன்றி நில்லென்று கத்தினார் பவுல் அன்று
காலூன்றி நில்லென்று கத்தினார் பவுல் அன்று

முடவன் நடந்தான் லிஸ்திரா நகரிலே
முடவன் நடந்தான் லிஸ்திரா நகரிலே

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம் கூடும் எல்லாம் கூடுமே
உந்தன் சமுகத்தில் எல்லாம் கூடும் எல்லாம் கூடுமே
உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம் கூடும் எல்லாம் கூடுமே
உந்தன் சமுகத்தில் எல்லாம் கூடும் எல்லாம் கூடுமே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!