உந்தன் நாமம் மேன்மை போல் / Undhan Naamam Menmai Pol / Unthan Naamam Menmai Pol

உந்தன் நாமம் மேன்மை போல் / Undhan Naamam Menmai Pol / Unthan Naamam Menmai Pol

உந்தன் நாமம் மேன்மை போல்
வேறே நாமம் இல்லையே
உந்தன் நாமம் மேன்மை போல்
வேறே நாமம் இல்லையே

நீரே என் தேவன்
நீரே என் தேவன்
வல்லமையுள்ளவரே

நீரே என் தேவன்
நீரே என் தேவன்
ஆலோசனைக் கர்த்தரே

நீரே என் தேவன்
நீரே என் தேவன்
வல்லமையுள்ளவரே

நீரே என் தேவன்
நீரே என் தேவன்
ஆலோசனைக் கர்த்தரே

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
இயேசுவே

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
இயேசுவே

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
இயேசுவே

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
இயேசுவே

அன்பரே நல்லவரே வல்லவரே
என் ஆண்டவரே
அன்பரே நல்லவரே வல்லவரே
என் ஆண்டவரே

உந்தன் நாமம் மேன்மை போல்
வேறே நாமம் இல்லையே
உந்தன் நாமம் மேன்மை போல்
வேறே நாமம் இல்லையே

நீரே என் தேவன்
நீரே என் தேவன்
வல்லமையுள்ளவரே

நீரே என் தேவன்
நீரே என் தேவன்
ஆலோசனைக் கர்த்தரே

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
இயேசுவே

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
இயேசுவே

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
இயேசுவே

அன்பரே நல்லவரே வல்லவரே
என் ஆண்டவரே
அன்பரே நல்லவரே வல்லவரே
என் ஆண்டவரே

உம்மை உயர்த்துகிறோம்
உம்மை உயர்த்துகிறோம்
உம்மை உயர்த்துகிறோம்
இயேசுவே

உம்மை உயர்த்துகிறோம்
உம்மை உயர்த்துகிறோம்
உம்மை உயர்த்துகிறோம்
இயேசுவே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!