உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே | Unakkul Enakkul Irupavar Periyavarae / Unakkul Enakkul Iruppavar Periyavarae

உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே | Unakkul Enakkul Irupavar Periyavarae / Unakkul Enakkul Iruppavar Periyavarae

உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே | Unakkul Enakkul Irupavar Periyavarae / Unakkul Enakkul Iruppavar Periyavarae / Unakkul Enakkul Irupavar Periyavare / Unakkul Enakkul Iruppavar Periyavare

உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே
எப்போதும் என்றென்றும் நம்மோடு வாழ்கிறார்
உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே
எப்போதும் என்றென்றும் நம்மோடு வாழ்கிறார்

பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்
பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்

உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே
எப்போதும் என்றென்றும் நம்மோடு வாழ்கிறார்
உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே
எப்போதும் என்றென்றும் நம்மோடு வாழ்கிறார்

பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்
பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்

1
பார்வோனின் சேனை என்னை தொடர்ந்தாலும்
தடைகள் என் கண்முன்னே தெரிந்தாலும்
பார்வோனின் சேனை என்னை தொடர்ந்தாலும்
தடைகள் என் கண்முன்னே தெரிந்தாலும்

பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்
பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்

உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே
எப்போதும் என்றென்றும் நம்மோடு வாழ்கிறார்
உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே
எப்போதும் என்றென்றும் நம்மோடு வாழ்கிறார்

பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்
பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்

2
சத்துருக்கள் என்னை பார்த்து சிரித்தாலும்
என் பெலனான இயேசுவாலே நகைப்பேனே
சத்துருக்கள் என்னை பார்த்து சிரித்தாலும்
என் பெலனான இயேசுவாலே நகைப்பேனே

பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்
பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்

உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே
எப்போதும் என்றென்றும் நம்மோடு வாழ்கிறார்
உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே
எப்போதும் என்றென்றும் நம்மோடு வாழ்கிறார்

பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்
பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்

3
சிநேகித்தவர்கள் என்னை வெறுத்தாலும்
என் சிநேகிதனான இயேசுவால் மகிழ்வேனே
என் சிநேகிதனான இயேசுவால் மகிழ்வேனே

பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்
பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்

உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே
எப்போதும் என்றென்றும் நம்மோடு வாழ்கிறார்
உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே
எப்போதும் என்றென்றும் நம்மோடு வாழ்கிறார்

பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்
பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் நமக்காய் செய்திடுவார்

உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே | Unakkul Enakkul Irupavar Periyavarae / Unakkul Enakkul Iruppavar Periyavarae / Unakkul Enakkul Irupavar Periyavare / Unakkul Enakkul Iruppavar Periyavare | Albert Solomon, Grace of Jesus Ministries, Villivakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

உனக்குள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே | Unakkul Enakkul Irupavar Periyavarae / Unakkul Enakkul Iruppavar Periyavarae / Unakkul Enakkul Irupavar Periyavare / Unakkul Enakkul Iruppavar Periyavare | Pauline Matthew / New Life Church Dublin, Dublin, Ireland | Albert Solomon, Grace of Jesus Ministries, Villivakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!