உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே / Ummalae Naan Oru Senaikkul Paaivenae / Ummale Naan Oru Senaikkul Paaivenae / Ummale Naan Oru Senaikul Paaivenae

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே / Ummalae Naan Oru Senaikkul Paaivenae / Ummale Naan Oru Senaikkul Paaivenae / Ummale Naan Oru Senaikul Paaivenae

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே
மதிலைத் தாண்டிடுவேன்
எதிரியைத் தோற்க்கடித்திடுவேன்
உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே
மதிலைத் தாண்டிடுவேன்
எதிரியைத் தோற்க்கடித்திடுவேன்

1
இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா
இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே
மதிலைத் தாண்டிடுவேன்
எதிரியைத் தோற்க்கடித்திடுவேன்
உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே
மதிலைத் தாண்டிடுவேன்
எதிரியைத் தோற்க்கடித்திடுவேன்

2
உம் வசனம் ஆத்துமாவை உயிர்பெறச் செய்யும்
பேதைகளை ஞானியாக உயர்ந்திடச் செய்யும்
உம் வசனம் ஆத்துமாவை உயிர்பெறச் செய்யும்
பேதைகளை ஞானியாக உயர்ந்திடச் செய்யும்

அதை பின்பற்றினால் எப்பொழுதும் பெலன் பெற்றிடுவேன்
கன்மலையே உம்மில் நான் அடைக்கலம் புகுந்தேன்
அதை பின்பற்றினால் எப்பொழுதும் பெலன் பெற்றிடுவேன்
கன்மலையே உம்மில் நான் அடைக்கலம் புகுந்தேன்

இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா
இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே
மதிலைத் தாண்டிடுவேன்
எதிரியைத் தோற்க்கடித்திடுவேன்
உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே
மதிலைத் தாண்டிடுவேன்
எதிரியைத் தோற்க்கடித்திடுவேன்

3
தேவனுடைய வழி உத்தமமானது
கர்த்தருடைய வசனம் புடமிடப்பட்டது
தேவனுடைய வழி உத்தமமானது
கர்த்தருடைய வசனம் புடமிடப்பட்டது

அதை நம்புகிற எல்லோருக்கும் கேடகமாயிருப்பர்
அவர் அல்லாமல் வேறொரு தேவனுமில்லையே
அதை நம்புகிற எல்லோருக்கும் கேடகமாயிருப்பர்
அவர் அல்லாமல் வேறொரு தேவனுமில்லையே

இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா
இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே
மதிலைத் தாண்டிடுவேன்
எதிரியைத் தோற்க்கடித்திடுவேன்
உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே
மதிலைத் தாண்டிடுவேன்
எதிரியைத் தோற்க்கடித்திடுவேன்

இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா
இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

4
என் வழியை என்றென்றும் செம்மைப்படுத்துகிறார்
இரட்சிப்பின் கேடகத்தால் என்னைச் சூடுகிறார்
என் வழியை என்றென்றும் செம்மைப்படுத்துகிறார்
இரட்சிப்பின் கேடகத்தால் என்னைச் சூடுகிறார்

அவர் காருண்யம் என்னை பெரியவனாக்கும்
உங்க அன்பினால் நீடிய காலம் வாழ்ந்திடுவேன்
அவர் காருண்யம் என்னை பெரியவனாக்கும்
உங்க அன்பினால் நீடிய காலம் வாழ்ந்திடுவேன்

இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா
இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே
மதிலைத் தாண்டிடுவேன்
எதிரியைத் தோற்க்கடித்திடுவேன்
உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே
மதிலைத் தாண்டிடுவேன்
எதிரியைத் தோற்க்கடித்திடுவேன்

இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா
இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேனே
மதிலைத் தாண்டிடுவேன்
எதிரியைத் தோற்க்கடித்திடுவேன்

இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா
இவ்வுலகில் எனக்கு எல்லாம் நீரல்லவா
அன்பே நீர் என்னுடைய தெய்வம் என்றுமையா

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்
உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

உம்மைத் துதித்திடுவேன்
உண்மையாக ஆராதித்திடுவேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!