உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும் / Ummal Koodum Ellam Koodum

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும் / Ummal Koodum Ellam Koodum

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல

1
எந்தன் பெலவீனத்தை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
எந்தன் கஷ்டங்களை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
எந்தன் பெலவீனத்தை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
எந்தன் கஷ்டங்களை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல

2
எந்தன் தீமைகள் மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
எந்தன் துன்பங்களை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
எந்தன் தீமைகள் மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
எந்தன் துன்பங்களை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல

3
கடன் தொல்லைகளை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
கண்ணீர் பாதைகளை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
கடன் தொல்லைகளை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
கண்ணீர் பாதைகளை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும் / Ummal Koodum Ellam Koodum | Joseph Stanley Selvaraj

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!