உம்மை போல மாறவே நான் / Ummai Pola Maarave Naan / Ummai Pola Marave Naan

உம்மை போல மாறவே நான் / Ummai Pola Maarave Naan / Ummai Pola Marave Naan

உம்மை போல மாறவே நான்
உம்மை மட்டும் நேசிக்க நான்
அற்ப்பணித்தேன் முழுவதுமாய்
உன்னதரே உம் பாதத்தில்

உம்மை போல மாறவே நான்
உம்மை மட்டும் நேசிக்க நான்
அற்ப்பணித்தேன் முழுவதுமாய்
உன்னதரே உம் பாதத்தில்

அற்ப்பணித்தேன் முழுவதுமாய்
உன்னதரே உம் பாதத்தில்

இயேசுவே என் உயிர் நாதா
உயிர் தந்த நேச நாதா
என்னை நன்றாய் அறிந்தவர்
எந்தன் ஆத்ம நாதரே

என்னை நன்றாய் அறிந்தவர்
எந்தன் ஆத்ம நாதரே

1
உலக இன்பங்கள் எல்லாம் விடுத்து
அகம்பாவங்கள் எல்லாம் துறந்து
கல்வாரியை நோக்கிக் கொண்டு
உம் பாதத்தை நான் பின் தொடர்வேன்

கல்வாரியை நோக்கிக் கொண்டு
உம் பாதத்தை நான் பின் தொடர்வேன்
                                     
இயேசுவே என் உயிர் நாதா
உயிர் தந்த நேச நாதா
என்னை நன்றாய் அறிந்தவர்
எந்தன் ஆத்ம நாதரே

என்னை நன்றாய் அறிந்தவர்
எந்தன் ஆத்ம நாதரே

2
எனதெல்லாம் நாதன் தானம்
செல்வம் பெலனும் மகிமையெல்லாம்
உலகம் தரும் பேரும் வேண்டாம்
ஆத்ம நேசர் நீர் போதுமே

உலகம் தரும் பேரும் வேண்டாம்
ஆத்ம நேசர் நீர் போதுமே
                                 
இயேசுவே என் உயிர் நாதா
உயிர் தந்த நேச நாதா
என்னை நன்றாய் அறிந்தவர்
எந்தன் ஆத்ம நாதரே

என்னை நன்றாய் அறிந்தவர்
எந்தன் ஆத்ம நாதரே

எந்தன் ஆத்ம நாதரே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!