உம்மை பார்க்க ஆசையே / Ummai Paarkka Aasiye / Ummai Paarka Aasiye / Ummai Paarka Aasiyae / Ummai Paarka Aasiyae

உம்மை பார்க்க ஆசையே / Ummai Paarkka Aasiye / Ummai Paarka Aasiye / Ummai Paarka Aasiyae / Ummai Paarka Aasiyae

உம்மை பார்க்க ஆசையே 
என்னோடு பேசும் தெய்வமே
உம்மை பார்க்க ஆசையே 
என்னோடு பேசும் தெய்வமே

நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேக்கல
நீர் இல்லாத என்ன வாழ்க அர்த்தமே இல்ல

உம்மை பார்க்க ஆசையே 
என்னோடு பேசும் தெய்வமே
உம்மை பார்க்க ஆசையே 
என்னோடு பேசும் தெய்வமே

நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேக்கல
நீர் இல்லாத என் வாழ்க அர்த்தமே இல்ல
நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேக்கல
நீர் இல்லாத என் வாழ்க அர்த்தமே இல்ல

கூடுண்டு பறவைகட்கு
குழி உண்டு நரிகளுக்கு
கூடுண்டு பறவைகட்கு
குழி உண்டு நரிகளுக்கு

என் நேசர் யேசுவுக்கோ 
தலை சாய்க்க இடம் இல்ல
என் நேசர் யேசுவுக்கோ 
தலை சாய்க்க இடம் இல்ல

ஏங்குகிறேன் ஏக்கத்துல
இடம் இருக்கு என் இதயத்துல
ஏங்குகிறேன் ஏக்கத்துல
இடம் இருக்கு என் இதயத்துல

நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேக்கல
நீர் இல்லாத என் வாழ்க அர்த்தமே இல்ல
நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேக்கல
நீர் இல்லாத என் வாழ்க அர்த்தமே இல்ல

உம்மை பார்க்க ஆசையே
என்னோடு பேசும் தெய்வமே
உம்மை பார்க்க ஆசையே 
என்னோடு பேசும் தெய்வமே

நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேக்கல
நீர் இல்லாத என் வாழ்க அர்த்தமே இல்ல
நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேக்கல
நீர் இல்லாத என் வாழ்க அர்த்தமே இல்ல

கூடுண்டு பறவைகட்கு
குழி உண்டு நரிகளுக்கு
கூடுண்டு பறவைகட்கு
குழி உண்டு நரிகளுக்கு

என் நேசர் யேசுவுக்கோ 
தலை சாய்க்க இடம் இல்ல
என் நேசர் யேசுவுக்கோ 
தலை சாய்க்க இடம் இல்ல

ஏங்குகிறேன் ஏக்கத்துல
இடம் இருக்கு என் இதயத்துல
ஏங்குகிறேன் ஏக்கத்துல
இடம் இருக்கு என் இதயத்துல

நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேக்கல
நீர் இல்லாத என் வாழ்க அர்த்தமே இல்ல
நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேக்கல
நீர் இல்லாத என் வாழ்க அர்த்தமே இல்ல

ஏங்குகிறேன் ஏக்கத்துல
இடம் இருக்கு என் இதயத்துல
ஏங்குகிறேன் ஏக்கத்துல
இடம் இருக்கு என் இதயத்துல

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!