உம்மை அல்லால் | Ummai Allal / Ummai Allaal

உம்மை அல்லால் | Ummai Allal / Ummai Allaal

உம்மை அல்லால் ஒன்றும் செய்யேன்
உதவிடும் என் தெய்வமே
உந்தன் கையில் ஆயுதமாக
உபயோகியும் இயேசையா

உம்மை அல்லால் ஒன்றும் செய்யேன்
உதவிடும் என் தெய்வமே
உந்தன் கையில் ஆயுதமாக
உபயோகியும் இயேசையா

நேசரே உம் நேசம் போதும்
இயேசுவே உம் பாசம் போதும்
நேசரே உம் நேசம் போதும்
இயேசுவே உம் பாசம் போதும்

அன்பரே உம் மகிமை காண
ஆண்டவா நான் ஓடி வந்தேன்
அன்பரே உம் மகிமை காண
ஆண்டவா நான் ஓடி வந்தேன்

1
நீரே திராட்சை செடி
நாங்கள் உம் கொடிகள்
நீரே திராட்சை செடி
நாங்கள் உம் கொடிகள்

உம்மில் நிலைத்திருந்து
மிகுந்த கனி கொடுப்போம்
உம்மில் நிலைத்திருந்து
மிகுந்த கனி கொடுப்போம்

நேசரே உம் நேசம் போதும்
இயேசுவே உம் பாசம் போதும்
நேசரே உம் நேசம் போதும்
இயேசுவே உம் பாசம் போதும்

அன்பரே உம் மகிமை காண
ஆண்டவா நான் ஓடி வந்தேன்
அன்பரே உம் மகிமை காண
ஆண்டவா நான் ஓடி வந்தேன்

2
நீரே நல்ல மேய்ப்பன்
நான் உந்தன் ஆட்டுகுட்டி
நீரே நல்ல மேய்ப்பன்
நான் உந்தன் ஆட்டுகுட்டி

உம் தோளில் தான் இருப்பேன்
எங்கும் பின் சென்றிடுவேன்
உம் தோளில் தான் இருப்பேன்
எங்கும் பின் சென்றிடுவேன்

நேசரே உம் நேசம் போதும்
இயேசுவே உம் பாசம் போதும்
நேசரே உம் நேசம் போதும்
இயேசுவே உம் பாசம் போதும்

அன்பரே உம் மகிமை காண
ஆண்டவா நான் ஓடி வந்தேன்
அன்பரே உம் மகிமை காண
ஆண்டவா நான் ஓடி வந்தேன்

3
நீரே என் தகப்பன்
நான் உந்தன் செல்லப்பிள்ளை
நீரே என் தகப்பன்
நான் உந்தன் செல்லப்பிள்ளை

கீழ்படிந்து நடந்திடுவேன்
காலமெல்லாம் மகிழ செய்வேன்
கீழ்படிந்து நடந்திடுவேன்
காலமெல்லாம் மகிழ செய்வேன்

உம்மை அல்லால் ஒன்றும் செய்யேன்
உதவிடும் என் தெய்வமே
உந்தன் கையில் ஆயுதமாக
உபயோகியும் இயேசையா

உம்மை அல்லால் ஒன்றும் செய்யேன்
உதவிடும் என் தெய்வமே
உந்தன் கையில் ஆயுதமாக
உபயோகியும் இயேசையா

நேசரே உம் நேசம் போதும்
இயேசுவே உம் பாசம் போதும்
நேசரே உம் நேசம் போதும்
இயேசுவே உம் பாசம் போதும்

அன்பரே உம் மகிமை காண
ஆண்டவா நான் ஓடி வந்தேன்
அன்பரே உம் மகிமை காண
ஆண்டவா நான் ஓடி வந்தேன்

உம்மை அல்லால் | Ummai Allal / Ummai Allaal | R. Paul Moses, Ben Samuel | Isaac D. | R. Paul Moses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!