உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள் / Umadhu Mugam Nokki Paarthavargal / Umathu Mugam Noki Paarthavargal

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள் / Umadhu Mugam Nokki Paarthavargal / Umathu Mugam Noki Paarthavargal

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள் / Umadhu Mugam Nokki Paarthavargal / Umathu Mugam Noki Paarthavargal / Umathu Mugam Noki Paarthavaergal / Umathu Mugam Nokki Paarthavargal

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை
உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள்
கைவிடப்படுவதில்லை

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை
உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள்
கைவிடப்படுவதில்லை

நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை உம்மை
தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை
நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை உம்மை
தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை
உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள்
கைவிடப்படுவதில்லை

1
உடைந்த பாத்திரம் என்று
நீர் எவரையும் தள்ளுவதில்லை
உடைந்த பாத்திரம் என்று
நீர் எவரையும் தள்ளுவதில்லை

ஒன்றுக்கும் உதவாதோர் என்று
நீர் எவரையும் சொல்லுவதில்லை
ஒன்றுக்கும் உதவாதோர் என்று
நீர் எவரையும் சொல்லுவதில்லை

இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா
இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே
இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா
இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை
உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள்
கைவிடப்படுவதில்லை

2
ஏழைகளின் பெலன் நீரே
எளியோரின் நம்பிக்கை நீரே
ஏழைகளின் பெலன் நீரே
எளியோரின் நம்பிக்கை நீரே

திக்கற்றோர் வேதனை அறிந்து
உதவிடும் தகப்பன் நீ
திக்கற்றோர் வேதனை அறிந்து
உதவிடும் தகப்பன் நீ

இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா
இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே
இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா
இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை
உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள்
கைவிடப்படுவதில்லை

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை
உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள்
கைவிடப்படுவதில்லை

நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை உம்மை
தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை
நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை உம்மை
தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை
உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள்
கைவிடப்படுவதில்லை

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள் / Umadhu Mugam Nokki Paarthavargal / Umathu Mugam Noki Paarthavargal / Umathu Mugam Noki Paarthavaergal / Umathu Mugam Nokki Paarthavargal | R. Reegan Gomez

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள் / Umadhu Mugam Nokki Paarthavargal / Umathu Mugam Noki Paarthavargal / Umathu Mugam Noki Paarthavaergal / Umathu Mugam Nokki Paarthavargal | Peter / Rose of Sharon A.G.church, Kundrathur, Chennai, Tamil Nadu, India | R. Reegan Gomez

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள் / Umadhu Mugam Nokki Paarthavargal / Umathu Mugam Noki Paarthavargal / Umathu Mugam Noki Paarthavaergal / Umathu Mugam Nokki Paarthavargal | Peter / Rose of Sharon A.G.church, Kundrathur, Chennai, Tamil Nadu, India | Dholin / Crown of Life Church, Karungal, Kanyakumari, Tamil Nadu, India | R. Reegan Gomez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!