உம் நாமம் உயரணுமே / Um Naamam Uyaranume / Um Naamam Uyaranumae

உம் நாமம் உயரணுமே / Um Naamam Uyaranume / Um Naamam Uyaranumae

உம் நாமம் உயரணுமே
உம் அரசு வரணுமே
உம் விருப்பம் நடக்கணுமே

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

உம் நாமம் உயரணுமே
உம் அரசு வரணுமே
உம் விருப்பம் நடக்கணுமே

1
அன்றாட உணவை ஒவ்வொரு நாளும்
எனக்குத் தாரும் ஐயா
அன்றாட உணவை ஒவ்வொரு நாளும்
எனக்குத் தாரும் ஐயா

எனக்குத் தாரும் ஐயா

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

2
பிறர்குற்றம் மன்னித்தோம் ஆதலால் எங்கள்
குறைகளை மன்னியுமே
பிறர்குற்றம் மன்னித்தோம் ஆதலால் எங்கள்
குறைகளை மன்னியுமே

குறைகளை மன்னியுமே

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

3
சோதிக்கும் சாத்தானின் சூழ்ச்சியிலிருந்து
விடுதலை தாருமையா
சோதிக்கும் சாத்தானின் சூழ்ச்சியிலிருந்து
விடுதலை தாருமையா

விடுதலை தாருமையா

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

4
ஆட்சியும் வல்லமை மாட்சியும் மகிமை
என்றென்றும் உமக்கே சொந்தம்
ஆட்சியும் வல்லமை மாட்சியும் மகிமை
என்றென்றும் உமக்கே சொந்தம்

என்றென்றும் உமக்கே சொந்தம்

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

5
ஜாதிகள் ஒழியணும் சண்டைகள் ஓயணும்
சமாதானம் வரணுமே
ஜாதிகள் ஒழியணும் சண்டைகள் ஓயணும்
சமாதானம் வரணுமே

சமாதானம் வரணுமே

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

6
ஊழியர் எழும்பணும் ஓடி உழைக்கணும்
உம் வசனம் சொல்லணுமே
ஊழியர் எழும்பணும் ஓடி உழைக்கணும்
உம் வசனம் சொல்லணுமே

உம் வசனம் சொல்லணுமே

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

7
உமக்காய் வாழணும் உம்குரல் கேட்கணும்
உம்மோடு இணையணுமே
உமக்காய் வாழணும் உம்குரல் கேட்கணும்
உம்மோடு இணையணுமே

உம்மோடு இணையணுமே

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

8
அனுதின சிலுவையை ஆர்வமாய் சுமந்திட
கிருபை தாருமையா
அனுதின சிலுவையை ஆர்வமாய் சுமந்திட
கிருபை தாருமையா

கிருபை தாருமையா

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

9
ஆவியில் நிறைந்து ஜெபிக்க துதிக்க
ஆர்வம் தாருமையா
ஆவியில் நிறைந்து ஜெபிக்க துதிக்க
ஆர்வம் தாருமையா

ஆர்வம் தாருமையா

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

10
என் சொந்த ஜனங்கள் இயேசுவை அறியணும்
இரட்சிப்பு அடையணுமே
என் சொந்த ஜனங்கள் இயேசுவை அறியணும்
இரட்சிப்பு அடையணுமே

இரட்சிப்பு அடையணுமே

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

11
அரசியல் தலைவர்கள் MLA MPக்கள்
உம்மை அறியணுமே உம் நாமம் சொல்லணுமே
அரசியல் தலைவர்கள் MLA MPக்கள்
உம்மை அறியணுமே உம் நாமம் சொல்லணுமே

உம்மை அறியணுமே உம் நாமம் சொல்லணுமே

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

உம் நாமம் உயரணுமே
உம் அரசு வரணுமே
உம் விருப்பம் நடக்கணுமே

அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா
அப்பா பிதாவே அப்பா

உம் நாமம் உயரணுமே
உம் அரசு வரணுமே
உம் விருப்பம் நடக்கணுமே

உம் நாமம் உயரணுமே / Um Naamam Uyaranume / Um Naamam Uyaranumae | S. J. Berchmans | Chitty Prakash Dhyriam

உம் நாமம் உயரணுமே / Um Naamam Uyaranume / Um Naamam Uyaranumae | S. J. Berchmans | Chitty Prakash Dhyriam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!