உம் அழகான கண்கள் / Um Alagaana Kangal / Um Alagana Kangal / Um Azhagaana Kangal / Um Azhagana Kangal

உம் அழகான கண்கள் / Um Alagaana Kangal / Um Alagana Kangal / Um Azhagaana Kangal / Um Azhagana Kangal

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே
முடிந்த தென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்
உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே
முடிந்த தென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்

1
யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து
தேடி வந்த நல்ல நேசரே
யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து
தேடி வந்த நல்ல நேசரே

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே
முடிந்த தென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்

2
தூக்கி எறிப்பட்ட என்னை வேண்டுமென்று சொல்லி
சேர்த்துக் கொண்ட நல்ல நேசரே

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே
முடிந்த தென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்

3
ஒன்றுமில்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே
உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே
முடிந்த தென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே
முடிந்த தென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்

உம் அழகான கண்கள் / Um Alagaana Kangal / Um Alagana Kangal / Um Azhagaana Kangal / Um Azhagana Kangal | Johnsam Joyson

உம் அழகான கண்கள் / Um Alagaana Kangal / Um Alagana Kangal / Um Azhagaana Kangal / Um Azhagana Kangal | Hephzibah Renjith | Johnsam Joyson

உம் அழகான கண்கள் / Um Alagaana Kangal / Um Alagana Kangal / Um Azhagaana Kangal / Um Azhagana Kangal | M. Simon | Johnsam Joyson
iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Vmo02baoBGc” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; ?autoplay=false; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen>

உம் அழகான கண்கள் / Um Alagaana Kangal / Um Alagana Kangal / Um Azhagaana Kangal / Um Azhagana Kangal | John Dolphin | Johnsam Joyson

உம் அழகான கண்கள் / Um Alagaana Kangal / Um Alagana Kangal / Um Azhagaana Kangal / Um Azhagana Kangal | Thomasraj | Johnsam Joyson

உம் அழகான கண்கள் / Um Alagaana Kangal / Um Alagana Kangal / Um Azhagaana Kangal / Um Azhagana Kangal | CSI St. Paul’s Church, Mudichur, Chennai, Tamil Nadu, India | Johnsam Joyson

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!