உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா / Ullamellam Urugudhaiyaa / Ullam Ellam Urugudhaiya / Ullamellam Uruguthaiyaa / Ullam Ellam Uruguthaiya

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா / Ullamellam Urugudhaiyaa / Ullam Ellam Urugudhaiya / Ullamellam Uruguthaiyaa / Ullam Ellam Uruguthaiya

1
உள்ளமெல்லாம் உருகுதையோ
உத்தமனை நினைக்கையிலே
உம்மை யல்லால் வேறே தெய்வம்
உண்மையாய் இங்கில்லையே
கள்ளனென்றும் தள்ளிடாமல்
அள்ளி என்னை அணைத்தவா
சொல்லடங்கா நேசத்தாலே உம்
சொந்தமாக்கிக் கொண்டீரே

2
எத்தன் என்னை உத்தமனாக்க
சித்தம் கொண்டீர் என் இயேசையா
எத்தனையோ துரோகம் நான் செய்தேன்
அத்தனையும் நீர் மன்னித்தீர்
இரத்தம் சிந்த வைத்தேனே நான்
அத்தனையும் என் பாவமல்லோ
கர்த்தனே உம் அன்புக்கீடாய்
நித்தம் செய்வேன் உம் சேவையே

3
மேக மீதில் இயேசு ராஜன்
வேகம் தோன்றும் நாளன்றோ
லோக மீதில் காத்திருப்போர்
ஏக்க மெல்லாம் தீர்ந்திட
தியாக ராஜன் இயேசுவை நான்
முகமுகமாய் தரிசிக்க
ஆவலோடு ஏங்கும் தாசன்
சோகம் நீங்கும் நாள் என்றோ

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா / Ullamellam Urugudhaiyaa / Ullam Ellam Urugudhaiya / Ullamellam Uruguthaiyaa / Ullam Ellam Uruguthaiya | Bennet Christopher

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா / Ullamellam Urugudhaiyaa / Ullam Ellam Urugudhaiya / Ullamellam Uruguthaiyaa / Ullam Ellam Uruguthaiya | Stephen Jebakumar | Manonmani

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா / Ullamellam Urugudhaiyaa / Ullam Ellam Urugudhaiya / Ullamellam Uruguthaiyaa / Ullam Ellam Uruguthaiya | Swaroop Krishnan | Johnny Melwin

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா / Ullamellam Urugudhaiyaa / Ullam Ellam Urugudhaiya / Ullamellam Uruguthaiyaa / Ullam Ellam Uruguthaiya | Shobi Ashika | Stephen Jebakumar | Bhaskar Dawson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!