துதிபலியை செலுத்த | Thuthi Baliyai Selutha / Thudhi Baliyai Selutha / Thuthi Paliyai Selutha / Thudhi Paliyai Selutha

துதிபலியை செலுத்த | Thuthi Baliyai Selutha / Thudhi Baliyai Selutha / Thuthi Paliyai Selutha / Thudhi Paliyai Selutha

துதிபலியை செலுத்த | Thuthi Baliyai Selutha / Thudhi Baliyai Selutha / Thuthi Paliyai Selutha / Thudhi Paliyai Selutha / Thuthi Baliyai Seluththa / Thudhi Baliyai Seluththa / Thuthi Paliyai Seluththa / Thudhi Paliyai Seluththa

துதிபலியை செலுத்த வந்தோம் இயேசையா
உம்மை ஆராதிக்க கூடி வந்தோம் இயேசையா
துதிபலியை செலுத்த வந்தோம் இயேசையா
உம்மை ஆராதிக்க கூடி வந்தோம் இயேசையா

நீர் உயர்ந்தவர் நீர் வல்லவர்
நீர் உயர்ந்தவர் நீர் வல்லவர்
இந்த உலகை ஆளும் தெய்வம் நீரே
இந்த உலகை ஆளும் தெய்வம் நீரே

1
என்னிலே ஒன்றுமில்லை ஆனாலும் நேசித்தீரே
என்னிலே ஒன்றுமில்லை ஆனாலும் நேசித்தீரே
என்னிலே நன்மையில்லை ஆனாலும் உயர்த்தினீரே
என்னிலே நன்மையில்லை ஆனாலும் உயர்த்தினீரே

தகப்பனை போல என்னைச் சுமந்தீரையா
ஒரு தாயை போல என்னை தேற்றினீரே
தகப்பனை போல என்னைச் சுமந்தீரையா
ஒரு தாயை போல என்னை தேற்றினீரே

சுமந்தீரையா தேற்றினீரே
சுமந்தீரையா என்னை தேற்றினீரே
ஆராதனை உமக்கே ஐயா எங்கள்
ஆராதனை உமக்கே ஐயா

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை

எங்கள் ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை உமக்கே ஐயா எங்கள்
ஆராதனை உமக்கே ஐயா

2
பிறந்த நாள் முதலாய் தூக்கி எறியப்பட்டேன்
பிறந்த நாள் முதலாய் தூக்கி எறியப்பட்டேன்
ஒரு கண்ணும் என்மேலே இரக்கமாய் இருந்ததில்லை
ஒரு கண்ணும் என்மேலே இரக்கமாய் இருந்ததில்லை

பிழைத்திரு என்று என்னை தூக்கினீரே
உம் மகனாகவே என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்
பிழைத்திரு என்று என்னை தூக்கினீரே
உம் மகளாகவே என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்

பிழைக்க செய்தீர் என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்
பிழைக்க செய்தீர் என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்
ஆராதனை உமக்கே ஐயா எங்கள்
ஆராதனை உமக்கே ஐயா

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை

எங்கள் ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை உமக்கே ஐயா எங்கள்
ஆராதனை உமக்கே ஐயா

3
உமது இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லையாப்பா
உமது இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லையாப்பா
உமது அன்பிற்கு அளவே இல்லையப்பா
உமது அன்பிற்கு அளவே இல்லையப்பா

உமது காருண்யம் என்னை பெரியவனாய்
உயரத்திலே நிறுத்தியதே
உமது காருண்யம் என்னை பெரியவனாய்
உயரத்திலே நிறுத்தியதே

உமது காருண்யம் என்னை பெரியவனாய்
உமது காருண்யம் என்னை பெரியவனாய்
உயரத்திலே நிறுத்தியதே என்னை
உயரத்திலே நிறுத்தியதே

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை

எங்கள் ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை உமக்கே ஐயா எங்கள்
ஆராதனை உமக்கே ஐயா

துதிபலியை செலுத்த | Thuthi Baliyai Selutha / Thudhi Baliyai Selutha / Thuthi Paliyai Selutha / Thudhi Paliyai Selutha / Thuthi Baliyai Seluththa / Thudhi Baliyai Seluththa / Thuthi Paliyai Seluththa / Thudhi Paliyai Seluththa | Lucas Sekar

துதிபலியை செலுத்த | Thuthi Baliyai Selutha / Thudhi Baliyai Selutha / Thuthi Paliyai Selutha / Thudhi Paliyai Selutha / Thuthi Baliyai Seluththa / Thudhi Baliyai Seluththa / Thuthi Paliyai Seluththa / Thudhi Paliyai Seluththa | Worship Team / CSI St. Paul’s Church, Mudichur, Chennai, Tamil Nadu, India | Lucas Sekar

துதிபலியை செலுத்த | Thuthi Baliyai Selutha / Thudhi Baliyai Selutha / Thuthi Paliyai Selutha / Thudhi Paliyai Selutha / Thuthi Baliyai Seluththa / Thudhi Baliyai Seluththa / Thuthi Paliyai Seluththa / Thudhi Paliyai Seluththa | CSI St. Paul’s Church, Mudichur, Chennai, Tamil Nadu, India | Lucas Sekar

துதிபலியை செலுத்த | Thuthi Baliyai Selutha / Thudhi Baliyai Selutha / Thuthi Paliyai Selutha / Thudhi Paliyai Selutha / Thuthi Baliyai Seluththa / Thudhi Baliyai Seluththa / Thuthi Paliyai Seluththa / Thudhi Paliyai Seluththa | CSI St. Paul’s Church, Mudichur, Chennai, Tamil Nadu, India | Lucas Sekar

துதிபலியை செலுத்த | Thuthi Baliyai Selutha / Thudhi Baliyai Selutha / Thuthi Paliyai Selutha / Thudhi Paliyai Selutha / Thuthi Baliyai Seluththa / Thudhi Baliyai Seluththa / Thuthi Paliyai Seluththa / Thudhi Paliyai Seluththa | Lucas Sekar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!