தோத்திரம் இயேசு நாதா / Thoththiram Yesu Naadha / Sthothiram Yesu Nadha / Sthothiram Yesu Natha

தோத்திரம் இயேசு நாதா / Thoththiram Yesu Naadha / Sthothiram Yesu Nadha / Sthothiram Yesu Natha

தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

1
வான துதர் சேனைகள்
மனோகர கீதங்களால் எப்போதும்
ஓய்வின்றிப் பாடித் துதிக்கப் பெறும்
மன்னவனே உமக்கு

தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

2
இத்தனை மகத்துவமுள்ள
பதவி இவ்வேழைகள் எங்களுக்கு
எத்தனை மாதயவு நின் கிருபை
எத்தனை ஆச்சரியம்

தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

3
நின் உதிரமதினால்
திறந்த நின் ஜீவப் புது வழியாம்
நின் அடியார்க்குப் பிதாவின் சந்நிதி
சேரவுமே சந்ததம்

தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

4
இன்றைத் தினமதிலும்
ஒருமித்துக்கூட உம் நாமத்தினால்
தந்த நின் கிருபைக்காய் உமக்கென்றும்
தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே

தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

5
நீரல்லால் எங்களுக்குப்
பரலோகில் யாருண்டு ஜீவநாதா
நீரேயன்றி இகத்தில் வேறொரு
தேட்டமில்லை பரனே

தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

தோத்திரம் இயேசு நாதா / Thoththiram Yesu Naadha / Sthothiram Yesu Nadha / Sthothiram Yesu Natha

தோத்திரம் இயேசு நாதா / Thoththiram Yesu Naadha / Sthothiram Yesu Nadha / Sthothiram Yesu Natha | Samuel Vinoth

தோத்திரம் இயேசு நாதா / Thoththiram Yesu Naadha / Sthothiram Yesu Nadha / Sthothiram Yesu Natha | S. Joyel Babu / City Harvest A.G. Church, Rathinapuri, Coimbatore, Tamil Nadu, India

தோத்திரம் இயேசு நாதா / Thoththiram Yesu Naadha / Sthothiram Yesu Nadha / Sthothiram Yesu Natha | Gabriel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

தோத்திரம் இயேசு நாதா / Thoththiram Yesu Naadha / Sthothiram Yesu Nadha / Sthothiram Yesu Natha | Instrumental | Santina Catherine, Prem Kumar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!