தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் / Thollai Kashtangal Soolnthidum / Thollai Kashtangal Suzhthidum / Thollai Kasttangal Soozhnthidum

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் / Thollai Kashtangal Soolnthidum / Thollai Kashtangal Suzhthidum / Thollai Kasttangal Soozhnthidum

1
தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் வரும்
இன்பத்தில் துன்பம் நேர்ந்திடும் இருளாய்த் தோன்றும் எங்கும்
சோதனை வரும் வேளையில் சொற்கேட்கும் செவியிலே
பரத்திலிருந்து ஜெயம் வரும் பரன் உன்னைக் காக்க வல்லோர்

காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு
உண்டெனக்கு உண்டெனக்கு
காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு
காத்திடுவார் என்றுமே

2
ஐயமிருந்ததோர் காலத்தில் ஆவிக் குறைவால் தான்
மீட்பர் உதிர பெலத்தால் சத்துருவை வென்றேன்
என் பயம் யாவும் நீங்கிற்றே இயேசு கை தூக்கினார்
முற்றும் என்னுள்ளம் மாறிற்று இயேசென்னைக் காக்க வல்லோர்

காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு
உண்டெனக்கு உண்டெனக்கு
காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு
காத்திடுவார் என்றுமே

3
என்ன வந்தாலும் நம்புவேன் என் நேச மீட்பரை
யார் கைவிட்டாலும் பின் செல்வேன் எனது இயேசுவை
அகல ஆழ உயரமாய் எவ்வளவன்பு கூர்ந்தார்
என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும் என்னைக் கைவிடமாட்டார்

காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு
உண்டெனக்கு உண்டெனக்கு
காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு
காத்திடுவார் என்றுமே

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் / Thollai Kashtangal Soolnthidum / Thollai Kashtangal Suzhthidum / Thollai Kasttangal Soozhnthidum | Kirubavathi Daniel

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் / Thollai Kashtangal Soolnthidum / Thollai Kashtangal Suzhthidum / Thollai Kasttangal Soozhnthidum | Sharon Merlena | D. Mervin Suresh

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் / Thollai Kashtangal Soolnthidum / Thollai Kashtangal Suzhthidum / Thollai Kasttangal Soozhnthidum | Sharon Merlena | D. Mervin Suresh

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் / Thollai Kashtangal Soolnthidum / Thollai Kashtangal Suzhthidum / Thollai Kasttangal Soozhnthidum | D. Augustine Jebakumar / Gospel Echoing Missionary Society Bihar (GEMS Bihar), Bihar, India | S. L. Edward Raj

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் / Thollai Kashtangal Soolnthidum / Thollai Kashtangal Suzhthidum / Thollai Kasttangal Soozhnthidum | Joel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் / Thollai Kashtangal Soolnthidum / Thollai Kashtangal Suzhthidum / Thollai Kasttangal Soozhnthidum | Beulah Merwyn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!