தீய மனதை மாற்ற வாரும் / Theeya Manadhai Maatra Vaarum / Theeya Manathai Maatra Vaarum / Theeya Manathai Matra Varum

தீய மனதை மாற்ற வாரும் / Theeya Manadhai Maatra Vaarum / Theeya Manathai Maatra Vaarum / Theeya Manathai Matra Varum

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன
நேய மேவியே

1
மாயபாசத் தழுந்தி வாடி மாளுஞ் சாவிதால்
மிக மாயும் பாவி நான்

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன
நேய மேவியே

2
தீமை செய்ய நாடுதென்றன் திருக்கு நெஞ்சமே
மருள் தீர்க்கும் தஞ்சமே

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன
நேய மேவியே

3
பரத்தை நோக்க மனம் அற்றேனே பதடிதான்
ஐயா ஒரு பாவி நான் ஐயா

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன
நேய மேவியே

4
ஏக்கத்தோடென் மீட்பைத் தேடி இரந்து கெஞ்சவே
தினம் இதயம் அஞ்சவே

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன
நேய மேவியே

5
புதிய சிந்தை புதிய ஆசை புதுப்பித்தாக்கவே
அதைப் புகழ்ந்து காக்கவே

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன
நேய மேவியே

6
கிறிஸ்து மீது நாட்டங் கொண்டு கீதம் பாடவே
அவர் கிருபை தேடவே

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன
நேய மேவியே

7
தேவ வசனப் பாலின்மீது தேட்டம் தோன்றவே
மிகு தெளிவு வேண்டவே

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன
நேய மேவியே

8
ஜெபத்தின் தாகம் அகத்தில் ஊறி ஜெபித்துப் போற்றவே மிக சிறப்பாய் ஏற்றவே

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே கன
நேய மேவியே

தீய மனதை மாற்ற வாரும் / Theeya Manadhai Maatra Vaarum / Theeya Manathai Maatra Vaarum / Theeya Manathai Matra Varum

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!