தீராத தாகத்தால் / Theeraadha Thaagaththaal / Theeraatha Thaagaththaal / Theeraadha Thaagathaal / Theeraatha Thaagathaal / Theeraadha Thaagaththal / Theeraatha Thaagaththal / Theeraadha Thaagathal / Theeraatha Thaagathal

தீராத தாகத்தால் / Theeraadha Thaagaththaal / Theeraatha Thaagaththaal / Theeraadha Thaagathaal / Theeraatha Thaagathaal / Theeraadha Thaagaththal / Theeraatha Thaagaththal / Theeraadha Thaagathal / Theeraatha Thaagathal

1   
தீராத தாகத்தால்
என் உள்ளம் தொய்ந்ததே
ஆ ஜீவ தண்ணீரால்
தேற்றும் நல் மீட்பரே

2   
விடாய்த்த பூமியில்
என் பசி ஆற்றுமே
நீர் போஷிக்காவிடில்
திக்கற்றுச் சாவேனே

3   
தெய்வீக போஜனம்
மெய் மன்னா தேவரீர்
மண்ணோரின் அமிர்தம்
என் ஜீவ ஊற்று நீர்

4   
உம் தூய ரத்தத்தால்
என் பாவம் போக்கினீர்
உம் திரு மாம்சத்தால்
ஆன்மாவைப் போஷிப்பீர்

5   
மா திவ்விய ஐக்கியத்தை
இதால் உண்டாக்குவீர்
மேலான பாக்கியத்தை
ஏராளமாக்குவீர்

6   
இவ்வருள் பந்தியில்
பிரசன்னமாகுமே
என் ஏழை நெஞ்சத்தில்
எப்போதும் தங்குமே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!