தாயின் கருவிலே | Thayin Karuvile / Thaayin Karuvile

தாயின் கருவிலே | Thayin Karuvile / Thaayin Karuvile

தாயின் கருவிலே உன்னை அழைத்த தேவன்
மறக்கமாட்டார் உன்னை மறக்கவே மாட்டார்
உள்ளங்கையிலே உன்னை வரைந்த தேவன்
கைவிடமாட்டார் உன்னை கைவிடமாட்டார்

தாயின் கருவிலே உன்னை அழைத்த தேவன்
மறக்கமாட்டார் உன்னை மறக்கவே மாட்டார்
உள்ளங்கையிலே உன்னை வரைந்த தேவன்
கைவிடமாட்டார் உன்னை கைவிடமாட்டார்

1
ஒன்றுமில்லா சூழ்நிலையா சொந்த பந்தம் உதவலாயா
நான்கு பக்கம் தடைபட்டாலும் நம்பினவர் கைவிட்டாலும்
நான்கு பக்கம் தடைபட்டாலும் நம்பினவர் கைவிட்டாலும்

ஒன்றுமில்லா சூழ்நிலையா சொந்த பந்தம் உதவலாயா
நான்கு பக்கம் தடைபட்டாலும் நம்பினவர் கைவிட்டாலும்
நான்கு பக்கம் தடைபட்டாலும் நம்பினவர் கைவிட்டாலும்

தாயின் கருவிலே உன்னை அழைத்த தேவன்
மறக்கமாட்டார் உன்னை மறக்கவே மாட்டார்
உள்ளங்கையிலே உன்னை வரைந்த தேவன்
கைவிடமாட்டார் உன்னை கைவிடமாட்டார்

2
உன் விருப்பம் நடக்கலையா சொந்த பலன் ஜெயிக்கலயா
தேவன் என்னை மறந்து விட்டாரோ என்று மனம் நினைக்கிறதா
தேவன் என்னை மறந்து விட்டாரோ என்று மனம் நினைக்கிறதா

உன் விருப்பம் நடக்கலையா சொந்த பலன் ஜெயிக்கலயா
தேவன் என்னை மறந்து விட்டாரோ என்று மனம் நினைக்கிறதா
தேவன் என்னை மறந்து விட்டாரோ என்று மனம் நினைக்கிறதா

தாயின் கருவிலே உன்னை அழைத்த தேவன்
மறக்கமாட்டார் உன்னை மறக்கவே மாட்டார்
உள்ளங்கையிலே உன்னை வரைந்த தேவன்
கைவிடமாட்டார் உன்னை கைவிடமாட்டார்

3
சரியான நேரத்திலே அவர் உனக்கு உதவிடுவார்
மனிதர் கைகள் மூடும் போது அவர் உனக்காய் திறந்திடுவார்
மனிதர் கைகள் மூடும் போது அவர் உனக்காய் திறந்திடுவார்

சரியான நேரத்திலே அவர் உனக்கு உதவிடுவார்
மனிதர் கைகள் மூடும் போது அவர் உனக்காய் திறந்திடுவார்
மனிதர் கைகள் மூடும் போது அவர் உனக்காய் திறந்திடுவார்

தாயின் கருவிலே உன்னை அழைத்த தேவன்
மறக்கமாட்டார் உன்னை மறக்கவே மாட்டார்
உள்ளங்கையிலே உன்னை வரைந்த தேவன்
கைவிடமாட்டார் உன்னை கைவிடமாட்டார்

தாயின் கருவிலே | Thayin Karuvile / Thaayin Karuvile | Aaron Bala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!