தனிமையின் பாதையில் / Thanimaiyin Paadhaiyil / Thanimaiyin Paathaiyil

தனிமையின் பாதையில் / Thanimaiyin Paadhaiyil / Thanimaiyin Paathaiyil

தனிமையின் பாதையில்
தகப்பனே உம் தோளில்
சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ
தனிமையின் பாதையில்
தகப்பனே உம் தோளில்
சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ

ஆ எத்தனை அன்பு என் மேல்
எத்தனை பாசம் என் மேல்
ஆ எத்தனை அன்பு என் மேல்
எத்தனை பாசம் என் மேல்

இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்

தனிமையின் பாதையில்
தகப்பனே உம் தோளில்
சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ

சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ

1
சோர்ந்து போகும் நேரங்களெல்லாம்
மார்போடு அணைத்துக் கொண்டீரே
சோர்ந்து போகும் நேரங்களெல்லாம்
மார்போடு அணைத்துக் கொண்டீரே

கண்ணீரை கணக்கில் வைத்தீரே
ஆறுதல் எனக்கு தந்தீரே
கண்ணீரை கணக்கில் வைத்தீரே
ஆறுதல் எனக்கு தந்தீரே

ஆ எத்தனை அன்பு என் மேல்
எத்தனை பாசம் என் மேல்
ஆ எத்தனை அன்பு என் மேல்
எத்தனை பாசம் என் மேல்

இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்

தனிமையின் பாதையில்
தகப்பனே உம் தோளில்
சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ

சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ

2
உடைக்கப்பட்ட நேரங்களெல்லாம்
அடைக்கலம் எனக்கு தந்தீரே
உடைக்கப்பட்ட நேரங்களெல்லாம்
அடைக்கலம் எனக்கு தந்தீரே

தடுமாறும் வேலையிலெல்லாம்
தகப்பன் போல சுமந்து சென்றீரே

ஆ எத்தனை அன்பு என் மேல்
எத்தனை பாசம் என் மேல்
ஆ எத்தனை அன்பு என் மேல்
எத்தனை பாசம் என் மேல்

இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்

தனிமையின் பாதையில்
தகப்பனே உம் தோளில்
சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ

சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ

3
பலர் சபித்து என்னை தூற்றும்போதெல்லாம்
என்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தி மகிழ்ந்தீரே
பலர் சபித்து என்னை தூற்றும்போதெல்லாம்
என்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தி மகிழ்ந்தீரே

உம் உள்ளத்துக்குள் என்னை வரைந்தீரே
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
உம் உள்ளத்துக்குள் என்னை வரைந்தீரே
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்

ஆ எத்தனை அன்பு என் மேல்
எத்தனை பாசம் என் மேல்
ஆ எத்தனை அன்பு என் மேல்
எத்தனை பாசம் என் மேல்

இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்

தனிமையின் பாதையில்
தகப்பனே உம் தோளில்
சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ

சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ

சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ

தனிமையின் பாதையில் / Thanimaiyin Paadhaiyil / Thanimaiyin Paathaiyil | Moses Rajasekar

தனிமையின் பாதையில் / Thanimaiyin Paadhaiyil / Thanimaiyin Paathaiyil | Christopher Inbanathan | Moses Rajasekar

தனிமையின் பாதையில் / Thanimaiyin Paadhaiyil / Thanimaiyin Paathaiyil | Manova | Moses Rajasekar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!