தனிமை அல்ல | Thanimai Alla

தனிமை அல்ல | Thanimai Alla

தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல
தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல

தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார்
தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார்
தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார்
தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார்

தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல
தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல

1
தனிமையில் வாடி நின்ற ஆகாரை கண்டு
காண்கிற தேவனாக ஆதரித்த தெய்வம் அவர்
தனிமையில் வாடி நின்ற ஆகாரை கண்டு
காண்கிற தேவனாக ஆதரித்த தெய்வம் அவர்

தனிமையில் வாடுகின்ற உன்னை காண்கின்றார்
தனிமையில் வாடுகின்ற உன்னை காண்கின்றார்
நிச்சயமாய் உன்னை அவர் கைவிடமாட்டார்
நிச்சயமாய் உன்னை அவர் கைவிடமாட்டார்

தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல
தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல

2
தாயின் கருவினிலே உருவாகுமுன்னே
பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் மறப்பாரோ உன்னை
தாயின் கருவினிலே உருவாகுமுன்னே
பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் மறப்பாரோ உன்னை

தனிமையில் சிறையிலே யோசேப்போடு இருந்தவர்
தனிமையில் சிறையிலே யோசேப்போடு இருந்தவர்
எகிப்தின் அதிபதியாய் உன்னதத்திலே அமர வைத்தார்
எகிப்தின் அதிபதியாய் உன்னதத்திலே அமர வைத்தார்

தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல
தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல

3
பெற்றெடுத்த தாய் தந்தை கைவிட்டுப்போனாலும்
பரம தகப்பன் உன்னை நிச்சயமாய் ஆதரிப்பார்
பெற்றெடுத்த தாய் தந்தை கைவிட்டுப்போனாலும்
பரம தகப்பன் உன்னை நிச்சயமாய் ஆதரிப்பார்

உள்ளம் கையிலே உன்னை வனைந்தவர்
உள்ளம் கையிலே உன்னை வனைந்தவர்
ராஜ முடியாக கையிலே வைத்துக்கொள்வார்
ராஜ முடியாக கையிலே வைத்துக்கொள்வார்

தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல
தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல

தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல
தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல

தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார்
தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார்
தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார்
தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார்

தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல
தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல

தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல
தனிமை அல்ல இனி தனிமை அல்ல

தனிமை அல்ல | Thanimai Alla | Lucas Sekar / Bethel Sharon Church, Sudracholapuram, Thiruverkadu, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!