தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே / Thanga Kattiye Yudha Singa Kuttiye / Thanga Kattiye Yutha Singa Kuttiye

தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே / Thanga Kattiye Yudha Singa Kuttiye / Thanga Kattiye Yutha Singa Kuttiye

1
தித்திக்கும் கொம்பு தேனே
உம்மை எத்திக்கும் சொல்லுவேனே
தித்திக்கும் கொம்பு தேனே
உம்மை எத்திக்கும் சொல்லுவேனே

ஜீவன் தந்த உம்மைத்தானே
ஜீவன் தந்த உம்மைத்தானே
உம்மை ஓயாமல் பாடிடுவேனே
உம்மை ஓயாமல் பாடிடுவேனே

தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் பாவம் போக்க பொறந்திருக்கும் ஆட்டுகுட்டியே
தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் மனசெல்லாம் நெறஞ்சிருக்கும் வெல்லகட்டியே

தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் பாவம் போக்க பொறந்திருக்கும் ஆட்டுகுட்டியே
தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் மனசெல்லாம் நெறஞ்சிருக்கும் வெல்லகட்டியே

2
நெஞ்சில் நெறஞ்ச செல்லமே
பசும் பால் போல வெள்ளை உள்ளமே
நெஞ்சில் நெறஞ்ச செல்லமே
பசும் பால் போல வெள்ளை உள்ளமே

வாழவைக்கும் நல்ல தெய்வமே
வாழவைக்கும் நல்ல தெய்வமே
உம்மை வாழ்த்தும் போது இன்னல் நீங்குமே
உம்மை வாழ்த்தும் போது இன்னல் நீங்குமே

தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் பாவம் போக்க பொறந்திருக்கும் ஆட்டுகுட்டியே
தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் மனசெல்லாம் நெறஞ்சிருக்கும் வெல்லகட்டியே

தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் பாவம் போக்க பொறந்திருக்கும் ஆட்டுகுட்டியே
தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் மனசெல்லாம் நெறஞ்சிருக்கும் வெல்லகட்டியே

3
மண்ணில் வந்த மாணிக்கமே
உம்மை கண்ட கண்கள் பூரிக்குமே
மண்ணில் வந்த மாணிக்கமே
உம்மை கண்ட கண்கள் பூரிக்குமே

தேடிவந்த கோடி இன்பமே
தேடிவந்த கோடி இன்பமே
உம்மை பாட பாட பாட பாட பாட பாட பாட பாட உள்ளம் பொங்குமே
உம்மை பாட பாட உள்ளம் பொங்குமே

தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் பாவம் போக்க பொறந்திருக்கும் ஆட்டுகுட்டியே
தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் மனசெல்லாம் நெறஞ்சிருக்கும் வெல்லகட்டியே

தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் பாவம் போக்க பொறந்திருக்கும் ஆட்டுகுட்டியே
தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் மனசெல்லாம் நெறஞ்சிருக்கும் வெல்லகட்டியே

தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் பாவம் போக்க பொறந்திருக்கும் ஆட்டுகுட்டியே
தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே
என் மனசெல்லாம் நெறஞ்சிருக்கும் வெல்லகட்டியே

தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே / Thanga Kattiye Yudha Singa Kuttiye / Thanga Kattiye Yutha Singa Kuttiye

1 Comment on "தங்க கட்டியே யூத சிங்கக் குட்டியே / Thanga Kattiye Yudha Singa Kuttiye / Thanga Kattiye Yutha Singa Kuttiye"


  1. நீங்கயெல்லம் ஒரு கிறித்துவர்களா ஒரு song ah copy பன்ன முடியல…
    Then why you put the song lyrics In the website.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!