தந்தேன் என்னை இயேசுவே / Thandhen Ennai Eyesuve / Thanthen Ennai Yesuve

தந்தேன் என்னை இயேசுவே / Thandhen Ennai Eyesuve / Thanthen Ennai Yesuve

தந்தேன் என்னை இயேசுவே
இந்த நேரமே உமக்கே

உந்தனுக்கே ஊழியஞ் செய்யத்
தந்தேன் என்னைத் தாங்கியருளும்

தந்தேன் என்னை இயேசுவே
இந்த நேரமே உமக்கே

1
ஜீவ காலம் முழுதும்
தேவ பணி செய்திடுவேன்
பூவில் கடும் போர் புரிகையில்
காவும் உந்தன் கரத்தினில் வைத்து

தந்தேன் என்னை இயேசுவே
இந்த நேரமே உமக்கே

2
உலகோர் என்னை நெருக்கிப்
பலமாய் யுத்தம் செய்திடினும்
நலமாய் சர்வ ஆயுதம் பூண்டு
நானிலத்தினில் நாதா வெல்லுவேன்

தந்தேன் என்னை இயேசுவே
இந்த நேரமே உமக்கே

3
உந்தன் சித்தமே செய்வேன்
எந்தன் சித்தம் ஒழித்திடுவேன்
எந்த இடம் எனக்குக் காட்டினும்
இயேசுவே அங்கே இதோ போகிறேன்

தந்தேன் என்னை இயேசுவே
இந்த நேரமே உமக்கே

4
கஷ்டம் நஷ்டம் வந்தாலும்
துஷ்டர் கூடிச் சூழ்ந்திட்டாலும்
அஷ்டதிக்கும் ஆளும் தேவனே
அடியேன் உம்மில் அமரச் செய்திடும்

தந்தேன் என்னை இயேசுவே
இந்த நேரமே உமக்கே

5
ஒன்றுமில்லை நான் ஐயா
உம்மாலன்றி ஒன்றும் செய்யேன்
அன்று சீஷர்களுக்களித்த ஆவியால்
இன்றே அடியேனை நிரப்பும்

தந்தேன் என்னை இயேசுவே
இந்த நேரமே உமக்கே

தந்தேன் என்னை இயேசுவே / Thandhen Ennai Eyesuve / Thanthen Ennai Yesuve | Kirubavathi Daniel

தந்தேன் என்னை இயேசுவே / Thandhen Ennai Eyesuve / Thanthen Ennai Yesuve | Ancilin Sweety, Vasanthi Stephen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!