தம் கிருபை பெரிதல்லோ / Tham Kirubai Peridhallo / Tham Kirubai Perithallo

தம் கிருபை பெரிதல்லோ / Tham Kirubai Peridhallo / Tham Kirubai Perithallo

தம் கிருபை பெரிதல்லோ
எம் ஜீவனிலும் அதே
இம்மட்டும் காத்ததுவே

இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே
இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே

1
தாழ்மையுள்ளவரிடம் தங்கிடுதே கிருபை
தாழ்மையுள்ளவரிடம் தங்கிடுதே கிருபை

வாழ்நாளெல்லாம் அது போதுமே
சுகமுடன் தம் பெலமுடன்
வாழ்நாளெல்லாம் அது போதுமே
சுகமுடன் தம் பெலமுடன்

சேவை செய்ய கிருபை தாருமே
சேவை செய்ய கிருபை தாருமே

தம் கிருபை பெரிதல்லோ
எம் ஜீவனிலும் அதே
இம்மட்டும் காத்ததுவே

இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே
இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே

2
நிர்மூலமாகாததும் நிற்பதுமோ கிருபை
நிர்மூலமாகாததும் நிற்பதுமோ கிருபை

நீசன் என் பாவம் நீங்கினதே
நித்திய ஜீவன் பெற்றுக் கொண்டேன்
நீசன் என் பாவம் நீங்கினதே
நித்திய ஜீவன் பெற்றுக் கொண்டேன்

காத்துக் கொள்ள கிருபை தாருமே
காத்துக் கொள்ள கிருபை தாருமே

தம் கிருபை பெரிதல்லோ
எம் ஜீவனிலும் அதே
இம்மட்டும் காத்ததுவே

இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே
இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே

3
தினம் அதிகாலையில் தேடும் புது கிருபை
தினம் அதிகாலையில் தேடும் புது கிருபை

மனம் தளர்ந்த நேரத்திலும்
பெலவீன சரீரத்திலும்
மனம் தளர்ந்த நேரத்திலும்
பெலவீன சரீரத்திலும்

போதுமே உம் கிருபை தாருமே
போதுமே உம் கிருபை தாருமே

தம் கிருபை பெரிதல்லோ
எம் ஜீவனிலும் அதே
இம்மட்டும் காத்ததுவே

இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே
இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே

4
மாபரிசுத்த ஸ்தலம் கண்டடைவேன் கிருபை
மாபரிசுத்த ஸ்தலம் கண்டடைவேன் கிருபை

மூடும் திரை கிழிந்திடவே
தைரியமாய் சகாயம் பெற
மூடும் திரை கிழிந்திடவே
தைரியமாய் சகாயம் பெற

தேடி வந்தேன் கிருபை தாருமே
தேடி வந்தேன் கிருபை தாருமே

தம் கிருபை பெரிதல்லோ
எம் ஜீவனிலும் அதே
இம்மட்டும் காத்ததுவே

இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே
இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே

5
ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் சத்தியமும் கிருபை
ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் சத்தியமும் கிருபை

என்றும் மறவேன் வாக்குத்தத்தம்
நீதியுமே சமாதானமே
என்றும் மறவேன் வாக்குத்தத்தம்
நீதியுமே சமாதானமே

நிலை நிற்கும் கிருபை தாருமே
நிலை நிற்கும் கிருபை தாருமே

தம் கிருபை பெரிதல்லோ
எம் ஜீவனிலும் அதே
இம்மட்டும் காத்ததுவே

இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே
இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே

6
ஸ்தோத்திர ஜெபத்தினால் பெருகுதே கிருபை
ஸ்தோத்திர ஜெபத்தினால் பெருகுதே கிருபை

ஆத்தும பாரம் கண்ணீரோடே
சோர்வின்றி நானும் வேண்டிடவே
ஆத்தும பாரம் கண்ணீரோடே
சோர்வின்றி நானும் வேண்டிடவே

ஜெபவரம் கிருபை தாருமே
ஜெபவரம் கிருபை தாருமே

தம் கிருபை பெரிதல்லோ
எம் ஜீவனிலும் அதே
இம்மட்டும் காத்ததுவே

இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே
இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே

தம் கிருபை பெரிதல்லோ / Tham Kirubai Peridhallo / Tham Kirubai Perithallo | Sarah Navaroji

தம் கிருபை பெரிதல்லோ | Tham Kirubai Perithallo | Tamil Christian Song | T Edward Daniel / CSI St. Andrew’s Church in Kundankulam, Tirunelveli, Tamil Nadu, India

தம் கிருபை பெரிதல்லோ / Tham Kirubai Peridhallo / Tham Kirubai Perithallo | Christina Paul / Christian City Church, Thirumangalam, Anna Nagar, Chennai, Tamil Nadu, India | Sarah Navaroji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!