தலைமுறை தலைமுறையாய் எங்கள் அடைக்கலமானீரையா / Thalaimurai Thalaimuraiyaai Engal Adaikkalamaaneeraiyaa / Thalaimurai Thalaimuraiyaai Engal Adaikkalamaaneeraiya

தலைமுறை தலைமுறையாய் எங்கள் அடைக்கலமானீரையா / Thalaimurai Thalaimuraiyaai Engal Adaikkalamaaneeraiyaa / Thalaimurai Thalaimuraiyaai Engal Adaikkalamaaneeraiya

தலைமுறை தலைமுறையாய் எங்கள் அடைக்கலமானீரையா / Thalaimurai Thalaimuraiyaai Engal Adaikkalamaaneeraiyaa / Thalaimurai Thalaimuraiyaai Engal Adaikkalamaaneeraiya / Thalaimurai Thalaimuraiyai Engal Adaikkalamaaneeraiyaa / Thalaimurai Thalaimuraiyai Engal Adaikkalamaaneeraiya

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

1
இதுவரை உதவின எபினேசரே
இனிமேலும் நடத்தும் யெகோவாயீரே
இதுவரை உதவின எபினேசரே
இனிமேலும் நடத்தும் யெகோவாயீரே

நன்றியுடன் பாடிடுவோம்
வாழ்நாளெல்லாம் போற்றிடுவோம்
நன்றியுடன் பாடிடுவோம்
வாழ்நாளெல்லாம் போற்றிடுவோம்

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

2.
செங்கடல் இரண்டாய் பிளந்தவரே
கோட்டைகள் எல்லாம் உடைத்தவரே
செங்கடல் இரண்டாய் பிளந்தவரே
கோட்டைகள் எல்லாம் உடைத்தவரே

மேகமாக முன் சென்றீரே
அக்கினியாய் துணை நின்றீரே
மேகமாக முன் சென்றீரே
அக்கினியாய் துணை நின்றீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

3
மாராவின் தண்ணீரை கடக்கச்செய்தீர்
மதுரமாம் நீருற்றை தந்துவிட்டீர்
மாராவின் தண்ணீரை கடக்கச்செய்தீர்
மதுரமாம் நீருற்றை தந்துவிட்டீர்

தாகமெல்லாம் தீர்த்தீரையா
ஜீவத்தண்ணீர் தந்தீரையா
தாகமெல்லாம் தீர்த்தீரையா
ஜீவத்தண்ணீர் தந்தீரையா

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

4
வாக்களித்த தேசம் சேர்த்திடுவீர்
வழுவாமல் என்றும் காத்திடுவீர்
வாக்களித்த தேசம் சேர்த்திடுவீர்
வழுவாமல் என்றும் காத்திடுவீர்

பற்றிக்கொள்வோம் உம்மை என்றும்
இயேசுவையே பின்பற்றுவோம்
பற்றிக்கொள்வோம் உம்மை என்றும்
இயேசுவையே பின்பற்றுவோம்

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய்
எங்கள் அடைக்கலமானீரையா
முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
எங்கள் பரிசுத்த தெய்வம்நீரே

தலைமுறை தலைமுறையாய் எங்கள் அடைக்கலமானீரையா / Thalaimurai Thalaimuraiyaai Engal Adaikkalamaaneeraiyaa / Thalaimurai Thalaimuraiyaai Engal Adaikkalamaaneeraiya / Thalaimurai Thalaimuraiyai Engal Adaikkalamaaneeraiyaa / Thalaimurai Thalaimuraiyai Engal Adaikkalamaaneeraiya | Johnsam Joyson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!