தாயை போல | Thaayai Pola

தாயை போல | Thaayai Pola

தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்
தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்

இயேசுவே உம் அன்பு மாறவில்லையே
உம் அன்பு என்றும் நிரந்தரமே
இயேசுவே உம் அன்பு மாறவில்லையே
உம் அன்பு என்றும் நிரந்தரமே

தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்
தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்

1
உம் அன்பை போல என் வாழ்விலே
யாரை நான் பார்க்கவில்லை
உம் அன்பை போல என் வாழ்விலே
யாரை நான் பார்க்கவில்லை

உம் அன்புக்கு ஈடில்ல
உம் அன்புக்கு இணை இல்ல
உம் அன்புக்கு ஈடில்ல
உம் அன்புக்கு இணை இல்ல

உம் அன்பை போல எதுவும் இல்லை
உம் அன்பை போல எதுவும் இல்லை

தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்
தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்

2
என்னை உந்தன் உள்ளங்கையில்
வரைந்து உள்ளீரே
என்னை உந்தன் உள்ளங்கையில்
வரைந்து உள்ளீரே

உம் பாசத்திற்கு அளவில்ல
உம் நேசத்திற்கு ஒப்பில்ல
உம் பாசத்திற்கு அளவில்ல
உம் நேசத்திற்கு ஒப்பில்ல

உம் அன்பை போல எதுவும் இல்லை
உம் அன்பை போல எதுவும் இல்லை

தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்
தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்

3
உமக்கென்று என்னையே
தெரிந்துக் கொண்டீரே
உமக்கென்று என்னையே
தெரிந்துக் கொண்டீரே

உம்மை போல் தெய்வம் இல்ல
உம்மை போல் இரட்சகர் இல்ல
உம்மை போல் தெய்வம் இல்ல
உம்மை போல் இரட்சகர் இல்ல

உம் அன்பை போல் எதுவும் இல்லை
உம் அன்பை போல் எதுவும் இல்லை

தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்
தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்

இயேசுவே உம் அன்பு மாறவில்லையே
உம் அன்பு என்றும் நிரந்தரமே
இயேசுவே உம் அன்பு மாறவில்லையே
உம் அன்பு என்றும் நிரந்தரமே

தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்
தாயை போல தந்தை போல அன்பு காட்டினீர்
அண்ணனை போல நண்பனை போல அன்பு காட்டினீர்

தாயை போல | Thaayai Pola | James / Master Touch Ministries, Bangalore, Karnataka, India | Rufus Ravi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!