தாயை போல / Thaayai Pola / Thayai Pola

தாயை போல / Thaayai Pola / Thayai Pola

தாயை போல
தந்தையை போல
அன்பு காட்டினீர்

அண்ணனை போல
நண்பனை போல
அன்பு காட்டினீர்

தாயை போல
தந்தையை போல
அன்பு காட்டினீர்

அண்ணனை போல
நண்பனை போல
அன்பு காட்டினீர்

இயேசு உம் அன்பு மாறவில்லையே
உம் அன்பு என்றும் நிரந்தரமே
இயேசு உம் அன்பு மாறவில்லையே
உம் அன்பு என்றும் நிரந்தரமே

தாயை போல
தந்தையை போல
அன்பு காட்டினீர்

அண்ணனை போல
நண்பனை போல
அன்பு காட்டினீர்

தாயை போல
தந்தையை போல
அன்பு காட்டினீர்

அண்ணனை போல
நண்பனை போல
அன்பு காட்டினீர்

உம அன்பை போல என் வாழ்வில் இல்லையே
யாரை நான் பார்க்கவில்லை

உம் அன்புக்கு ஈடு இல்ல
உம் அன்புக்கு இணை இல்ல

உம் அன்புக்கு ஈடு இல்ல
உம் அன்புக்கு இணை இல்ல

உம் அன்பை போல எதுவும் இல்லை
உம் அன்பை போல எதுவும் இல்லை

தாயை போல
தந்தையை போல
அன்பு காட்டினீர்

அண்ணனை போல
நண்பனை போல
அன்பு காட்டினீர்

தாயை போல
தந்தையை போல
அன்பு காட்டினீர்

அண்ணனை போல
நண்பனை போல
அன்பு காட்டினீர்

2
என்னை உந்தன்
உள்ளங்கையில் வரைந்து உள்ளீரே
என்னை உந்தன்
உள்ளங்கையில் வரைந்து உள்ளீரே

உம் பாசத்திற்கு அளவில்ல
உம் நேசத்திற்கு ஒப்பில்ல
உம் பாசத்திற்கு அளவில்ல
உம் நேசத்திற்கு ஒப்பில்ல

உம் அன்பை போல எதுவும் இல்லை
உம் அன்பை போல எதுவும் இல்லை

தாயை போல
தந்தையை போல
அன்பு காட்டினீர்

அண்ணனை போல
நண்பனை போல
அன்பு காட்டினீர்

தாயை போல
தந்தையை போல
அன்பு காட்டினீர்

அண்ணனை போல
நண்பனை போல
அன்பு காட்டினீர்

3
உமக்கென்று என்னையே
தெரிந்து கொண்டீரே
உமக்கென்று என்னையே
தெரிந்து கொண்டீரே

உம்மை போல தெய்வம் இல்லை
உம்மை போல ரட்சகர் இல்லை
உம்மை போல தெய்வம் இல்லை
உம்மை போல ரட்சகர் இல்லை

உம் அன்பை போல எதுவும் இல்லை
உம் அன்பை போல எதுவும் இல்லை

தாயை போல
தந்தையை போல
அன்பு காட்டினீர்

அண்ணனை போல
நண்பனை போல
அன்பு காட்டினீர்

தாயை போல
தந்தையை போல
அன்பு காட்டினீர்

அண்ணனை போல
நண்பனை போல
அன்பு காட்டினீர்

இயேசு உம் அன்பு மாறவில்லையே
உம் அன்பு என்றும் நிரந்தரமே
இயேசு உம் அன்பு மாறவில்லையே
உம் அன்பு என்றும் நிரந்தரமே

தாயை போல
தந்தையை போல
அன்பு காட்டினீர்

அண்ணனை போல
நண்பனை போல
அன்பு காட்டினீர்

தாயை போல / Thaayai Pola / Thayai Pola | James | Rufus Ravi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!