தாங்கிடும் தெய்வம் | Thaangidum Theivam

தாங்கிடும் தெய்வம் | Thaangidum Theivam

என்னை தாங்கிடும் தெய்வம் நீங்கதான்
என்னை தப்புவிக்கும் தெய்வம் நீங்கதான்
என்னை தாங்கிடும் தெய்வம் நீங்கதான்
என்னை தப்புவிக்கும் தெய்வம் நீங்கதான்

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
இந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
அந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

கைய பிடிச்சத நான் விட்டு விடுவேனோ
கைய பிடிச்சத நான் விட்டு விடுவேனோ

என்னை தாங்கிடும் தெய்வம் நீங்கதான்
என்னை தப்புவிக்கும் தெய்வம் நீங்கதான்

1
கூடவே இருப்பேன் என்று சொன்னவங்க மறந்தாங்க
நீர் என்னை மறக்கவில்லையே
என்னை விட்டு விலகவில்லையே

கூடவே இருப்பேன் என்று சொன்னவங்க மறந்தாங்க
நீர் என்னை மறக்கவில்லையே
என்னை விட்டு விலகவில்லையே

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
இந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
அந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

கைய பிடிச்சத நான் விட்டு விடுவேனோ
கைய பிடிச்சத நான் விட்டு விடுவேனோ

என்னை தாங்கிடும் தெய்வம் நீங்கதான்
என்னை தப்புவிக்கும் தெய்வம் நீங்கதான்

2
என் மீது பாசம் வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் நடத்துனீங்க
இதை நான் மறந்து போவேனோ
மறந்தே உலகில் வாழ்வேனோ

என் மீது பாசம் வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் நடத்துனீங்க
இதை நான் மறந்து போவேனோ
மறந்தே உலகில் வாழ்வேனோ

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
இந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
அந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

கைய பிடிச்சத நான் விட்டு விடுவேனோ
கைய பிடிச்சத நான் விட்டு விடுவேனோ

என்னை தாங்கிடும் தெய்வம் நீங்கதான்
என்னை தப்புவிக்கும் தெய்வம் நீங்கதான்

3
எல்லாரும் மறந்ததாலே மனம் உடைந்து அழுதேனே
அருகினில் வந்து நின்றீரே
அழாதே என்று சொன்னீரே

எல்லாரும் மறந்ததாலே மனம் உடைந்து அழுதேனே
அருகினில் வந்து நின்றீரே
அழாதே என்று சொன்னீரே

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
இந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
அந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

கைய பிடிச்சத நான் விட்டு விடுவேனோ
கைய பிடிச்சத நான் விட்டு விடுவேனோ

என்னை தாங்கிடும் தெய்வம் நீங்கதான்
என்னை தப்புவிக்கும் தெய்வம் நீங்கதான்
என்னை தாங்கிடும் தெய்வம் நீங்கதான்
என்னை தப்புவிக்கும் தெய்வம் நீங்கதான்

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
இந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
அந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

கைய பிடிச்சத நான் விட்டு விடுவேனோ
கைய பிடிச்சத நான் விட்டு விடுவேனோ

என்னை தாங்கிடும் தெய்வம் நீங்கதான்

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
இந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

கைய பிடிச்சு தோளில் ஏற்றி
என்னை சுமந்து என்னை நடத்தி
அந்த விதங்களை நான் மறந்து போவேனோ

தாங்கிடும் தெய்வம் | Thaangidum Theivam | Guru Isak, Jamuna Guru Isak, Rohit, Shobi / Jesus is Lord Fellowship Church, (JLFC), Chennai | Jacob | Guru Isak, Jamuna Guru Isak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!