தாகமுள்ளவன் மேல் / Thaagammulavan Mel / Thaagam Ullavan Mel / Dhaagamullavanmel / Thagam Ullavan Mel

தாகமுள்ளவன் மேல் / Thaagammulavan Mel / Thaagam Ullavan Mel / Dhaagamullavanmel / Thagam Ullavan Mel

தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரை
ஊற்றுவேன் என்றீர்
வறண்ட நிலத்தில் ஆறுகளை
ஊற்றுவேன் என்றீர்

தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரை
ஊற்றுவேன் என்றீர்
வறண்ட நிலத்தில் ஆறுகளை
ஊற்றுவேன் என்றீர்

ஊற்றுமையா உம் வல்லமையை
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன்

ஊற்றுமையா உம் வல்லமையை
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன் நான்
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன்

1
மாம்சமான யாவர்மேலும் ஊற்ற வேண்டுமே
மக்களெல்லாம் இறைவாக்கு உரைக்க வேண்டுமே
மாம்சமான யாவர்மேலும் ஊற்ற வேண்டுமே
மக்களெல்லாம் இறைவாக்கு உரைக்க வேண்டுமே

ஊற்றுமையா உம் வல்லமையை
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன் நான்
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன்

2
முதியோர் மேலும் இளைஞர் மேலும் ஊற்ற வேண்டுமே
கனவுகள் காட்சிகள் காணவேண்டுமே
முதியோர் மேலும் இளைஞர் மேலும் ஊற்ற வேண்டுமே
கனவுகள் காட்சிகள் காணவேண்டுமே

ஊற்றுமையா உம் வல்லமையை
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன் நான்
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன்

3
நீரோடை அருகிலுள்ள மரங்களைப்போல
நித்தமும் தவறாமல் கனிதர வேண்டும்
நீரோடை அருகிலுள்ள மரங்களைப்போல
நித்தமும் தவறாமல் கனிதர வேண்டும்

ஊற்றுமையா உம் வல்லமையை
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன் நான்
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன்

4
புதிய கூர்மையான கருவியாகணும்
பூமியெங்கும் சுவைதரும் உப்பாகணும்
புதிய கூர்மையான கருவியாகணும்
பூமியெங்கும் சுவைதரும் உப்பாகணும்

ஊற்றுமையா உம் வல்லமையை
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன் நான்
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன்

5
கல்லான இதயத்தை எடுத்திட வேண்டும்
சதையான இதயத்தைப் பொருத்திட வேண்டும்
கல்லான இதயத்தை எடுத்திட வேண்டும்
சதையான இதயத்தைப் பொருத்திட வேண்டும்

ஊற்றுமையா உம் வல்லமையை
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன் நான்
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன்

6
வனாந்திரம் செழிப்பான தோட்டமாகனும்
வயல்வெளி அடர்ந்த காடாகனும்
வனாந்திரம் செழிப்பான தோட்டமாகனும்
வயல்வெளி அடர்ந்த காடாகனும்

ஊற்றுமையா உம் வல்லமையை
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன் நான்
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன்

7
நீதியும் நேர்மையும் தழைக்க வேண்டுமே
நல்வாழ்வும் நம்பிக்கையும் வளரவேண்டுமே
நீதியும் நேர்மையும் தழைக்க வேண்டுமே
நல்வாழ்வும் நம்பிக்கையும் வளரவேண்டுமே

ஊற்றுமையா உம் வல்லமையை
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன் நான்
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன்

8
தூய நீரை எங்கள் மேல் தெளித்திட வேண்டும்
எல்லாவித அசுத்தங்கள் நீங்கிட வேண்டும்
தூய நீரை எங்கள் மேல் தெளித்திட வேண்டும்
எல்லாவித அசுத்தங்கள் நீங்கிட வேண்டும்

ஊற்றுமையா உம் வல்லமையை
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன் நான்
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன்

தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன் நான்
தாகத்ததோடு காத்திருக்கிறேன்

தாகமுள்ளவன் மேல் / Thaagammulavan Mel / Thaagam Ullavan Mel / Dhaagamullavanmel / Thagam Ullavan Mel | S. J. Berchmans

தாகமுள்ளவன் மேல் / Thaagammulavan Mel / Thaagam Ullavan Mel / Dhaagamullavanmel / Thagam Ullavan Mel | Gabriel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India | S. J. Berchmans

தாகமுள்ளவன் மேல் / Thaagammulavan Mel / Thaagam Ullavan Mel / Dhaagamullavanmel / Thagam Ullavan Mel | Purnima | S. J. Berchmans

தாகமுள்ளவன் மேல் / Thaagammulavan Mel / Thaagam Ullavan Mel / Dhaagamullavanmel / Thagam Ullavan Mel | S. J. Berchmans

தாகமுள்ளவன் மேல் / Thaagammulavan Mel / Thaagam Ullavan Mel / Dhaagamullavanmel / Thagam Ullavan Mel | Dholin / Crown of Life Church, Karungal, Kanyakumari, Tamil Nadu, India | S. J. Berchmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!