சூழ்நிலையைப் பார்க்காதே | Soozhnilaiyai Parkathe / Soozhnilaiyai Paarkaathe / Soolnilaiyai Parkathe / Soolnilaiyai Paarkaathe

சூழ்நிலையைப் பார்க்காதே | Soozhnilaiyai Parkathe / Soozhnilaiyai Paarkaathe / Soolnilaiyai Parkathe / Soolnilaiyai Paarkaathe

சூழ்நிலையைப் பார்க்காதே சூறாவளியைப் பார்க்காதே
உன் அருகில் நிற்கும் இயேசுவை நீ பார்
கடல் அலையைப் பார்க்காதே கொந்தளிப்பை நீ பார்க்காதே
படகில் உறங்கும் இயேசுவை நீ பார்

அங்கும் இங்கும் பார்க்காதே அங்கலாய்த்துப் போகாதே
அப்பா உன் இயேசுவை அனுதினமும் நோக்கிப்பார்
அங்கும் இங்கும் பார்க்காதே அங்கலாய்த்துப் போகாதே
அப்பா உன் இயேசுவை அனுதினமும் நோக்கிப்பார்

சூழ்நிலையைப் பார்க்காதே சூறாவளியைப் பார்க்காதே
உன் அருகில் நிற்கும் இயேசுவை நீ பார்
கடல் அலையைப் பார்க்காதே கொந்தளிப்பை நீ பார்க்காதே
படகில் உறங்கும் இயேசுவை நீ பார்

1
எரிகோவைப் பார்க்காதே
எதிரியை நீ பார்க்காதே
எரிகோவைப் பார்க்காதே
எதிரியை நீ பார்க்காதே

துதியில் வசிக்கும் இயேசுவை நீ பார்
உன் துயரமெல்லாம் நீங்கிப்போகும் பார்
துதியில் வசிக்கும் இயேசுவை நீ பார்
உன் துயரமெல்லாம் நீங்கிப்போகும் பார்

அங்கும் இங்கும் பார்க்காதே அங்கலாய்த்துப் போகாதே
அப்பா உன் இயேசுவை அனுதினமும் நோக்கிப்பார்
அங்கும் இங்கும் பார்க்காதே அங்கலாய்த்துப் போகாதே
அப்பா உன் இயேசுவை அனுதினமும் நோக்கிப்பார்

சூழ்நிலையைப் பார்க்காதே சூறாவளியைப் பார்க்காதே
உன் அருகில் நிற்கும் இயேசுவை நீ பார்
கடல் அலையைப் பார்க்காதே கொந்தளிப்பை நீ பார்க்காதே
படகில் உறங்கும் இயேசுவை நீ பார்

2
செங்கடலைப் பார்க்காதே
பார்வோனை நீ பார்க்காதே
செங்கடலைப் பார்க்காதே
பார்வோனை நீ பார்க்காதே

யுத்தம் செய்யும் இயேசுவை நீ பார்
உன் தோல்வியெல்லாம் ஜெயமாகும் பார்
யுத்தம் செய்யும் இயேசுவை நீ பார்
உன் தோல்வியெல்லாம் ஜெயமாகும் பார்

சூழ்நிலையைப் பார்க்காதே சூறாவளியைப் பார்க்காதே
உன் அருகில் நிற்கும் இயேசுவை நீ பார்
கடல் அலையைப் பார்க்காதே கொந்தளிப்பை நீ பார்க்காதே
படகில் உறங்கும் இயேசுவை நீ பார்அ

அங்கும் இங்கும் பார்க்காதே அங்கலாய்த்துப் போகாதே
அப்பா உன் இயேசுவை அனுதினமும் நோக்கிப்பார்
அங்கும் இங்கும் பார்க்காதே அங்கலாய்த்துப் போகாதே
அப்பா உன் இயேசுவை அனுதினமும் நோக்கிப்பார்

சூழ்நிலையைப் பார்க்காதே சூறாவளியைப் பார்க்காதே
உன் அருகில் நிற்கும் இயேசுவை நீ பார்
கடல் அலையைப் பார்க்காதே கொந்தளிப்பை நீ பார்க்காதே
படகில் உறங்கும் இயேசுவை நீ பார்

3
ஆமானைப் பார்க்காதே
அகித்தோப்பேலை பார்க்காதே
ஆமானைப் பார்க்காதே
அகித்தோப்பேலை பார்க்காதே

யோசனையில் பெரியவரைப் பார் அவன்
ஆலோசனை அதமாகும் பார்
யோசனையில் பெரியவரைப் பார் அவன்
ஆலோசனை அதமாகும் பார்

சூழ்நிலையைப் பார்க்காதே சூறாவளியைப் பார்க்காதே
உன் அருகில் நிற்கும் இயேசுவை நீ பார்
கடல் அலையைப் பார்க்காதே கொந்தளிப்பை நீ பார்க்காதே
படகில் உறங்கும் இயேசுவை நீ பார்அ

அங்கும் இங்கும் பார்க்காதே அங்கலாய்த்துப் போகாதே
அப்பா உன் இயேசுவை அனுதினமும் நோக்கிப்பார்
அங்கும் இங்கும் பார்க்காதே அங்கலாய்த்துப் போகாதே
அப்பா உன் இயேசுவை அனுதினமும் நோக்கிப்பார்

சூழ்நிலையைப் பார்க்காதே சூறாவளியைப் பார்க்காதே
உன் அருகில் நிற்கும் இயேசுவை நீ பார்
கடல் அலையைப் பார்க்காதே கொந்தளிப்பை நீ பார்க்காதே
படகில் உறங்கும் இயேசுவை நீ பார்

சூழ்நிலையைப் பார்க்காதே | Soozhnilaiyai Parkathe / Soozhnilaiyai Paarkaathe / Soolnilaiyai Parkathe / Soolnilaiyai Paarkaathe | Jacob

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!