சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன் / Singa Kebiyil Naan Vilunden / Singa Kebiyil Naan Vizhunden / Singa Kebiyil Naan Vilunthen / Singa Kebiyil Naan Vizhunthaen

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன் / Singa Kebiyil Naan Vilunden / Singa Kebiyil Naan Vizhunden / Singa Kebiyil Naan Vilunthen / Singa Kebiyil Naan Vizhunthaen

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்
அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார்
சுட்டெரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன்
பனித்துளியாய் என்னை நனைத்தார்

சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்

அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர்
அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர்

சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்

1
எதிரிகள் எனை சுற்றி வந்தாலும்
தூதர் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே
எதிரிகள் எனை சுற்றி வந்தாலும்
தூதர் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே

ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே
சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே
ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே
சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே

அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர்
அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர்

சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்

2
இராஜ்ஜியம் எனக்குள்ளே வந்ததால்
சூழ்ச்சிகள் எனை ஒன்றும் செய்யாதே
இராஜ்ஜியம் எனக்குள்ளே வந்ததால்
சூழ்ச்சிகள் எனை ஒன்றும் செய்யாதே

அற்புதம் எனக்காக செய்பவர்
என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார்
அற்புதம் எனக்காக செய்பவர்
என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார்

அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர்
அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர்

சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்
அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார்
சுட்டெரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன்
பனித்துளியாய் என்னை நனைத்தார்

சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்

அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர்
அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர்

சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்

சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்

சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார்

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன் / Singa Kebiyil Naan Vilunden / Singa Kebiyil Naan Vizhunden / Singa Kebiyil Naan Vilunthen / Singa Kebiyil Naan Vizhunthaen | Vijay Aaron Elangovan

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன் / Singa Kebiyil Naan Vilunden / Singa Kebiyil Naan Vizhunden / Singa Kebiyil Naan Vilunthen / Singa Kebiyil Naan Vizhunthaen | Reena Daniel / City of Praise Global Church, Madurai, Tamil Nadu, India | Vijay Aaron Elangovan

fullscreen>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!