சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான் / Siluvai Nilalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nilalil Anudinam Adiyan / Siluvaiyin Nizhalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nizhalil Anuthinam Atiyaan

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான் / Siluvai Nilalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nilalil Anudinam Adiyan / Siluvaiyin Nizhalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nizhalil Anuthinam Atiyaan

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்
சாய்ந்திளைப்பாறிடுவேன் ஆ ஆ
சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்
சாய்ந்திளைப்பாறிடுவேன்

சிலுவையின் அன்பின் மறைவில்
கிருபையின் இனிய நிழலில்
சிலுவையின் அன்பின் மறைவில்
கிருபையின் இனிய நிழலில்

ஆத்தும நேசரின் அருகில்
ஆத்தும நேசரின் அருகில்
அடைகிறேன் ஆறுதல் மனதில்

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்
சாய்ந்திளைப்பாறிடுவேன்

1
பாவப் பாரச் சுமையதால் சோர்ந்து
தளர்ந்த என் ஜீவியமே ஆ ஆ
பாவப் பாரச் சுமையதால் சோர்ந்து
தளர்ந்த என் ஜீவியமே

சிலுவையண்டை வந்ததினால்
சிறந்த சந்தோஷங் கண்டதினால்
சிலுவையண்டை வந்ததினால்
சிறந்த சந்தோஷங் கண்டதினால்

இளைப்படையாது மேலோகம்
இளைப்படையாது மேலோகம்
ஏகுவேன் பறந்தே வேகம்

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்
சாய்ந்திளைப்பாறிடுவேன்

2
இன்பம் சுரந்திடும் திருமொழி கேட்டேன்
இன்னல்கள் மறந்திடுவேன் ஆ ஆ
இன்பம் சுரந்திடும் திருமொழி கேட்டேன்
இன்னல்கள் மறந்திடுவேன்

திருமறை இன்னிசை நாதம்
தேனிலு மினிய வேதம்
திருமறை இன்னிசை நாதம்
தேனிலு மினிய வேதம்

தருமெனக்கனந்த சந்தோஷம்
தருமெனக்கனந்த சந்தோஷம்
தீர்க்குமென் இதயத்தின் தோஷம்

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்
சாய்ந்திளைப்பாறிடுவேன்

3
எவ்வித கொடிய இடருக்கு மஞ்சேன்
இயேசுவைச் சார்ந்து நிற்பேன் ஆ ஆ
எவ்வித கொடிய இடருக்கு மஞ்சேன்
இயேசுவைச் சார்ந்து நிற்பேன்

அவனியில் வியாகுலம் வந்தால்
அவரையே நான் அண்டிக் கொண்டால்
அவனியில் வியாகுலம் வந்தால்
அவரையே நான் அண்டிக் கொண்டால்

அலைமிக மோதிடும் அந்நாள்
அலைமிக மோதிடும் அந்நாள்
ஆறுதல் அளிப்பதாய் சொன்னார்

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்
சாய்ந்திளைப்பாறிடுவேன்

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான் / Siluvai Nilalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nilalil Anudinam Adiyan / Siluvaiyin Nizhalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nizhalil Anuthinam Atiyaan

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான் / Siluvai Nilalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nilalil Anudinam Adiyan / Siluvaiyin Nizhalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nizhalil Anuthinam Atiyaan | Swaroop Krishnan

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான் / Siluvai Nilalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nilalil Anudinam Adiyan / Siluvaiyin Nizhalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nizhalil Anuthinam Atiyaan

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான் / Siluvai Nilalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nilalil Anudinam Adiyan / Siluvaiyin Nizhalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nizhalil Anuthinam Atiyaan | R. Nixon Paul / Fort Of Praise Ministries, Tirunelveli, Tamil Nadu, India

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான் / Siluvai Nilalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nilalil Anudinam Adiyan / Siluvaiyin Nizhalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nizhalil Anuthinam Atiyaan | Johnsam Joyson | FGPC Nagercoil Media / Full Gospel Pentecostal Church (FGPC) Nagercoil, Kanyakumari, Tamil Nadu, India

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான் / Siluvai Nilalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nilalil Anudinam Adiyan / Siluvaiyin Nizhalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nizhalil Anuthinam Atiyaan | Chellama / The Pentecostal Mission (TPM) / Christian Pentecostal Mission (CPM)

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான் / Siluvai Nilalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nilalil Anudinam Adiyan / Siluvaiyin Nizhalil Anudhinam Adiyaan / Siluvai Nizhalil Anuthinam Atiyaan | D. Mohan | Richard Vijay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!