சீர் ஆவியால் இரக்கமாய் / Seer Aaviyaal Irakkamaai / Seer Aaviyal Irakkaamai

சீர் ஆவியால் இரக்கமாய் / Seer Aaviyaal Irakkamaai / Seer Aaviyal Irakkaamai

1           
சீர் ஆவியால் இரக்கமாய்
உண்டான வேதமே
ஒப்பற்ற ஞானமுள்ளதாய்
நமக்குண்டாயிற்றே

2   
அதில் பிறக்கும் போதனை
விளக்கைப்போலவே
நற்கதி சேரும் மார்க்கத்தை
விளக்கிக் காட்டுமே

3   
இருள் நிறைந்த பூமியில்
அதே என் வெளிச்சம்
பரத்தை நோக்கிப் போகையில்
அதே நட்சத்திரம்

4   
கர்த்தாவின் அருளால் அதே
மகா ஈவாயிற்று
அதைக்குறித்தென் நெஞ்சமே
சந்தோஷமாயிரு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!