சத்துரு விழுந்தானே | Sathuru Vizhunthaanae /Saththuru Vizhunthaanae / Sathuru Vizhundhaanae /Saththuru Vizhundhaanae

சத்துரு விழுந்தானே | Sathuru Vizhunthaanae /Saththuru Vizhunthaanae / Sathuru Vizhundhaanae /Saththuru Vizhundhaanae

சத்துரு விழுந்தானே
உன் பாதங்களின் கீழே
புது எண்ணெயால் அபிஷேகம்
உன் பாத்திரம் நிரம்பும்

சத்துரு விழுந்தானே
உன் பாதங்களின் கீழே
புது எண்ணெயால் அபிஷேகம்
உன் பாத்திரம் நிரம்பும்

பெரும் பந்தியின் நடுவிலே
உன் தலையை உயர்த்துவார்
நீதியின் சால்வையாலே
உன்னை மூடுவார்

நீ உயருவாய் நீ படருவாய்
நீ உயருவாய் நீ படருவாய்
உன் தேசம் வாழுமே

நீ ஓங்கி வளருவாய்
நீ பூத்து குலுங்குவாய்
நீ பூமியை நிரப்புவாய்

சத்துரு விழுந்தானே
உன் பாதங்களின் கீழே

யுத்தங்களை நடப்பிக்கும்
சர்வ வல்ல தேவன்
கூர்மையான பட்டயமாய்
உன்னை என்றும் மாற்றுவார்

கன்மலையின் வெடிப்பிலே
உன்னை மூடுவார்
பலவானின் கையில் உள்ள
அம்பாய் மாற்றுவார்

நீ மலையின் மேல்
உள்ள பட்டணமாய்
நீ மலையின் மேல்
உள்ள பட்டணமாய்

இனி மறைவது இல்லையே
நீ உலகத்தின் வெளிச்சமே
நீ பூமியின் சாட்சியே

The enemy has fallen
Fallen under your feet
Anointed with the fresh oil
Your vessels overflow

The enemy has fallen
Fallen under your feet
Anointed with the fresh oil
Your vessels overflow

As He sets a table for you
Your head shall be lifted up
With the robe of the Lord’s righteousness
He covers you forever

You’ll be lifted up
You’ll fill the earth
Your nation shall live
And flourish like an olive tree

You’ll fill the ends of the earth

The Lord who leads the war
He’s the mighty God
As a sharpened sword
He changes you forever

The Lord who leads the war
He’s the mighty God
As a sharpened sword
He changes you forever

He hides you on the top of the rock
And covers you forever
Like an arrow in the mighty
He changes you forever

You shall be the town
On the mountain top
You will never be hidden
You shall be a light to the world

You shall be a witness upon the earth

சத்துரு விழுந்தானே | Sathuru Vizhunthaanae /Saththuru Vizhunthaanae / Sathuru Vizhundhaanae /Saththuru Vizhundhaanae | L. Lucas Sekar | Alwyn | L. Lucas Sekar / Bethel Sharon Church, Sudracholapuram, Thiruverkadu, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!