சத்தியமும் ஜீவனுமாய் / Saththiyamum Jeevanumaai / Saththiyamum Jeevanumai / Sathiyamum Jeevanumaai / Sathiyamum Jeevanumai

சத்தியமும் ஜீவனுமாய் / Saththiyamum Jeevanumaai / Saththiyamum Jeevanumai / Sathiyamum Jeevanumaai / Sathiyamum Jeevanumai

1
சத்தியமும் ஜீவனுமாய் நித்தமுமே வாழ்ந்திடும்
கர்த்தனே எங்கட்கும் கரம் தந்து என்றும் தாங்கிடும்
சுத்தமாய் நடப்பதற்கும் சுத்த ஆவி தந்திடும்
சித்தமோடு இந்த வேளை வந்திறங்கிடும்

வானம் திறந்தருளும் பல
தானங்களையிந் நேரமதில்

வானவனே ஞானமுள்ள வல்ல குருநாதனே
தேனிலும் மதுரம் திவ்விய ஆசீர்வாதங்கள்
வானவனே ஞானமுள்ள வல்ல குருநாதனே
தேனிலும் மதுரம் திவ்விய ஆசீர்வாதங்கள்

2
என்னை முற்றும் மாற்றிட உன்னத பெலனூற்றிடும்
இன்னும் இன்றும் ஈசனே உம் நல்வரங்களீந்திடும்
கண்ணிகளிற் சிக்கிடாமல் கண்மணிபோல் காத்திடும்
கன்மலையும் மீட்பருமென் காவலும் நீரே

வானம் திறந்தருளும் பல
தானங்களையிந் நேரமதில்

வானவனே ஞானமுள்ள வல்ல குருநாதனே
தேனிலும் மதுரம் திவ்விய ஆசீர்வாதங்கள்
வானவனே ஞானமுள்ள வல்ல குருநாதனே
தேனிலும் மதுரம் திவ்விய ஆசீர்வாதங்கள்

3
சுயவாடம்பரம் முற்றும் சுட்டெரிக்க வேணுமே
தயவு தாழ்மையினாவி தந்தருள வேண்டுமே
மாயமான யாவினின்றும் மனமதை பேணுமே
ஆயனே அடியார்களின் அடைக்கலமே

வானம் திறந்தருளும் பல
தானங்களையிந் நேரமதில்

வானவனே ஞானமுள்ள வல்ல குருநாதனே
தேனிலும் மதுரம் திவ்விய ஆசீர்வாதங்கள்
வானவனே ஞானமுள்ள வல்ல குருநாதனே
தேனிலும் மதுரம் திவ்விய ஆசீர்வாதங்கள்

4
அதிக மதிக அன்பில் அமிழ்ந்தே அனுதினம்
புதிய நாவுகளாலும் புகழ்ந்தும்மைப் போற்றிட
அதிசயமே அகத்தின் குறைகளகற்றியே
இதுசமய முன்னத பெலனீந்திடும்

வானம் திறந்தருளும் பல
தானங்களையிந் நேரமதில்

வானவனே ஞானமுள்ள வல்ல குருநாதனே
தேனிலும் மதுரம் திவ்விய ஆசீர்வாதங்கள்
வானவனே ஞானமுள்ள வல்ல குருநாதனே
தேனிலும் மதுரம் திவ்விய ஆசீர்வாதங்கள்

சத்தியமும் ஜீவனுமாய் / Saththiyamum Jeevanumaai / Saththiyamum Jeevanumai / Sathiyamum Jeevanumaai / Sathiyamum Jeevanumai | Rajaiah

சத்தியமும் ஜீவனுமாய் / Saththiyamum Jeevanumaai / Saththiyamum Jeevanumai / Sathiyamum Jeevanumaai / Sathiyamum Jeevanumai | Mohan C. Lazarus

சத்தியமும் ஜீவனுமாய் / Saththiyamum Jeevanumaai / Saththiyamum Jeevanumai / Sathiyamum Jeevanumaai / Sathiyamum Jeevanumai | Sharmini Satgunam

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!