சர்வ வல்லவர் / Sarva Vallavar

சர்வ வல்லவர் / Sarva Vallavar

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானர்
சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானவர்
சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானர்
சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானவர்

ஆ ஆ ஆ இது அதிசயம் தானே
ஓ ஓ ஓ இது உண்மைதானே

ஆ ஆ ஆ இது அதிசயம் தானே
ஓ ஓ ஓ இது உண்மைதானே

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானர்
சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானவர்

சர்வ வல்லவர் என் எஜமானன்
சாவை வென்றவர் என் மணவாளன்

1
கண்டுகொண்டேன் ஒரு புதையல்
பெற்றுக்கொண்டேன் ஒரு பொக்கிஷம்
கண்டுகொண்டேன் ஒரு புதையல்
பெற்றுக்கொண்டேன் ஒரு பொக்கிஷம்

இயேசுதான் என் இரட்சகர்
இயேசு தான் என் ராஜா
இயேசுதான் என் இரட்சகர்
இயேசு தான் என் ராஜா

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானர்
சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானவர்

சர்வ வல்லவர் என் எஜமானன்
சாவை வென்றவர் என் மணவாளன்

2
சந்தோஷமும் சமாதானமும்
என் உள்ளத்தில் பொங்குதய்யா
சந்தோஷமும் சமாதானமும்
என் உள்ளத்தில் பொங்குதய்யா

பாவமெல்லாம் போக்கிவிட்டார்
பயங்களெல்லாம் நீக்கிவிட்டார்
பாவமெல்லாம் போக்கிவிட்டார்
பயங்களெல்லாம் நீக்கிவிட்டார்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானர்
சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானவர்

சர்வ வல்லவர் என் எஜமானன்
சாவை வென்றவர் என் மணவாளன்

3
பரலோகத்தில் எனது பெயர்
எழுதி விட்டார் என் இயேசு
பரலோகத்தில் எனது பெயர்
எழுதி விட்டார் என் இயேசு

என் வாழ்வின் நோக்கமெல்லாம் என்
இயேசுவுக்காய் வாழ்வது தான்
என் வாழ்வின் நோக்கமெல்லாம் என்
இயேசுவுக்காய் வாழ்வது தான்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானர்
சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானவர்

சர்வ வல்லவர் என் எஜமானன்
சாவை வென்றவர் என் மணவாளன்

4
ஊரெல்லாம் சொல்லிடுவேன் நான்
உலகமெங்கும் பறைசாற்றுவேன்
ஊரெல்லாம் சொல்லிடுவேன் நான்
உலகமெங்கும் பறைசாற்றுவேன்

ஜீவிக்கின்றார் என் இயேசு
சீக்கிரமாய் வந்தீடுவார்
ஜீவிக்கின்றார் என் இயேசு
சீக்கிரமாய் வந்தீடுவார்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானர்
சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானவர்

சர்வ வல்லவர் என் எஜமானன்
சாவை வென்றவர் என் மணவாளன்

ஆ ஆ ஆ இது அதிசயம் தானே
ஓ ஓ ஓ இது உண்மைதானே

ஆ ஆ ஆ இது அதிசயம் தானே
ஓ ஓ ஓ இது உண்மைதானே

இயேசுதான் என் இரட்சகர்
இயேசு தான் என் ராஜா
இயேசுதான் என் இரட்சகர்
இயேசு தான் என் ராஜா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!