சந்தோஷம் வேணுமா / Sandhosham Venumaa / Sandhosham Venuma / Santhosham Venumaa / Santhosham Venuma / Sandhosam Venumaa / Sandhosam Venuma / Santhosam Venumaa / Santhosam Venuma

சந்தோஷம் வேணுமா / Sandhosham Venumaa / Sandhosham Venuma / Santhosham Venumaa / Santhosham Venuma / Sandhosam Venumaa / Sandhosam Venuma / Santhosam Venumaa / Santhosam Venuma

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா
இயேசுவிடம் வாருங்களே
துன்பங்கள் நீங்கிட துயரங்கள் மாறிட
இயேசுவிடம் வாருங்களே

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா
இயேசுவிடம் வாருங்களே
துன்பங்கள் நீங்கிட துயரங்கள் மாறிட
இயேசுவிடம் வாருங்களே

இயேசு இயேசு இயேசுவாலே எல்லாம் கூடும் நம்
இயேசு இயேசு இயேசுவாலே எல்லாம் கூடும்
இயேசு இயேசு இயேசுவாலே எல்லாம் கூடும் நம்
இயேசு இயேசு இயேசுவாலே எல்லாம் கூடும்

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா
இயேசுவிடம் வாருங்களே
துன்பங்கள் நீங்கிட துயரங்கள் மாறிட
இயேசுவிடம் வாருங்களே

1
பாவங்கள் போக்கிடுவாரே
புது வாழ்வு தந்திடுவாரே
பாவங்கள் போக்கிடுவாரே
புது வாழ்வு தந்திடுவாரே

பரிசுத்தம் தந்து பரலோகம் சேர்ப்பார்
பரிசுத்தம் தந்து பரலோகம் சேர்ப்பார்
இயேசு விடம் வாருங்களே நம்
இயேசு விடம் வாருங்களே

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா
இயேசுவிடம் வாருங்களே
துன்பங்கள் நீங்கிட துயரங்கள் மாறிட
இயேசுவிடம் வாருங்களே

2
கண்ணீரைத் துடைத்திடுவாரே
கரங்களை பிடித்திடுவாரே
கண்ணீரைத் துடைத்திடுவாரே
கரங்களை பிடித்திடுவாரே

கவலைகள் நீக்கி களிகூர செய்வார்
கவலைகள் நீக்கி களிகூர செய்வார்
இயேசு விடம் வாருங்களே
நம் இயேசு விடம் வாருங்களே

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா
இயேசுவிடம் வாருங்களே
துன்பங்கள் நீங்கிட துயரங்கள் மாறிட
இயேசுவிடம் வாருங்களே

3
சாத்தானை துரத்திடுவாரே
சாபத்தை முறித்திடுவாரே
சாத்தானை துரத்திடுவாரே
சாபத்தை முறித்திடுவாரே

அன்பாலே தேற்றி அபிஷேகம் செய்வார்
அன்பாலே தேற்றி அபிஷேகம் செய்வார்
இயேசு விடம் வாருங்களே
நம் இயேசு விடம் வாருங்களே

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா
இயேசுவிடம் வாருங்களே
துன்பங்கள் நீங்கிட துயரங்கள் மாறிட
இயேசுவிடம் வாருங்களே

இயேசு இயேசு இயேசுவாலே எல்லாம் கூடும் நம்
இயேசு இயேசு இயேசுவாலே எல்லாம் கூடும்

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா
இயேசுவிடம் வாருங்களே
துன்பங்கள் நீங்கிட துயரங்கள் மாறிட
இயேசுவிடம் வாருங்களே

சந்தோஷம் வேணுமா / Sandhosham Venumaa / Sandhosham Venuma / Santhosham Venumaa / Santhosham Venuma / Sandhosam Venumaa / Sandhosam Venuma / Santhosam Venumaa / Santhosam Venuma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!