ரட்சகர் பிறந்தாரே / Ratchagar Pirandharae / Ratchagar Pirantharae / இருளில் வாழும் உலகை / Irulil Vaalum Ulagai / Irulil Valum Ulagai / Irulil Vazhum Ulagai

5
(7)

ரட்சகர் பிறந்தாரே / Ratchagar Pirandharae / Ratchagar Pirantharae / இருளில் வாழும் உலகை / Irulil Vaalum Ulagai / Irulil Valum Ulagai / Irulil Vazhum Ulagai

1
இருளில் வாழும் உலகை வெளிச்சத்தில்
கொண்டு வர இரட்சகர் பிறந்தாரே
விண்ணுலகம் விட்டு மண்ணுலகம்
வந்து மனிதரை மீட்டாரே

இருளில் வாழும் உலகை வெளிச்சத்தில்
கொண்டு வர இரட்சகர் பிறந்தாரே
விண்ணுலகம் விட்டு மண்ணுலகம்
வந்து மனிதரை மீட்டாரே

இரட்சகர் பிறந்தாரே இரட்சகர் பிறந்தாரே
இரட்சகர் பிறந்தாரே இரட்சகர் பிறந்தாரே

2
பாவத்தில் இருந்த உலகை
பரிசுத்தமாக்கிட இரட்சகர் பிறந்தாரே
பாரினில் வாழும் மனிதரை
நண்பர்களாய் கொள்ள இயேசு பிறந்தாரே

பாவத்தில் இருந்த உலகை
பரிசுத்தமாக்கிட இரட்சகர் பிறந்தாரே
பாரினில் வாழும் மனிதரை
நண்பர்களாய் கொள்ள இயேசு பிறந்தாரே

இரட்சகர் பிறந்தாரே இரட்சகர் பிறந்தாரே
இரட்சகர் பிறந்தாரே இரட்சகர் பிறந்தாரே

வாழ்க வாழ்கவே இயேசு நீர் வாழ்கவே
வாழ்க வாழ்கவே இயேசு நீர் வாழ்கவே
வாழ்க வாழ்கவே இயேசு நீர் வாழ்கவே
வாழ்க வாழ்கவே இயேசு நீர் வாழ்கவே
வாழ்க வாழ்கவே இயேசு நீர் வாழ்கவே
வாழ்க வாழ்கவே இயேசு நீர் வாழ்கவே

Did you like this?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Thank You for Supporting Us to Support You!
Don`t copy text!