புதிய கிருபை அளித்திடுமே | Puthiya Kirubai Alithidume / Pudhiya Kirubai Alithidume / Puthiya Kirubai Aliththidume / Pudhiya Kirubai Aliththidume

புதிய கிருபை அளித்திடுமே | Puthiya Kirubai Alithidume / Pudhiya Kirubai Alithidume / Puthiya Kirubai Aliththidume / Pudhiya Kirubai Aliththidume

புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்
புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்

கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்
கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்

1
ஆத்துமாவே என் முழு உள்ளமே
ஆண்டவரை தினம் ஸ்தோத்தரிப்பாய்
ஆத்துமாவே என் முழு உள்ளமே
ஆண்டவரை தினம் ஸ்தோத்தரிப்பாய்

தினம் அதிகாலையில் புது கிருபை
அளித்து நீர் வழி நடத்தும்
தினம் அதிகாலையில் புது கிருபை
அளித்து நீர் வழி நடத்தும்

புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்
புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்

கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்
கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்

2
கர்த்தரின் மகிமையை வெளிப்படுத்த
கிருபையின் பாத்திரமாக்கிடுமே
கர்த்தரின் மகிமையை வெளிப்படுத்த
கிருபையின் பாத்திரமாக்கிடுமே

கிருபையினால் உள்ளம் ஸ்திரப்படவே
கிருபைகள் ஈந்திடுமே
கிருபையினால் உள்ளம் ஸ்திரப்படவே
கிருபைகள் ஈந்திடுமே

புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்
புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்

கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்
கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்

3
சோதனை வியாதி நேரங்களில்
தாங்கிட உமது கிருபை தாரும்
சோதனை வியாதி நேரங்களில்
தாங்கிட உமது கிருபை தாரும்

கிருபையில் என்றும் பெலனடைந்து
கிறிஸ்துவில் வளரச் செய்யும்
கிருபையில் என்றும் பெலனடைந்து
கிறிஸ்துவில் வளரச் செய்யும்

புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்
புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்

கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்
கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்

4
சோர்ந்திடாமல் நல் சேவை செய்ய
கிருபையின் ஆவியை ஊற்றிடுமே
சோர்ந்திடாமல் நல் சேவை செய்ய
கிருபையின் ஆவியை ஊற்றிடுமே

நல்ல போராட்டத்தைப் போராட
கிருபைகள் அளித்திடுமே
நல்ல போராட்டத்தைப் போராட
கிருபைகள் அளித்திடுமே

புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்
புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்

கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்
கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்

5
பக்தியோடு நம் தேவனையே
பயத்துடனே நிதம் தொழுதிடுவோம்
பக்தியோடு நம் தேவனையே
பயத்துடனே நிதம் தொழுதிடுவோம்

அசைவில்லா ராஜ்ஜியம் அடைந்திடவே
கிருபையைக் காத்துக்கொள்வோம்
அசைவில்லா ராஜ்ஜியம் அடைந்திடவே
கிருபையைக் காத்துக்கொள்வோம்

புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்
புதிய கிருபை அளித்திடுமே
அனுதின ஜீவியத்தில்

கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்
கிருபை மேல் கிருபையை அருளிச் செய்து
கிருபையில் பூரணமாகச் செய்யும்

புதிய கிருபை அளித்திடுமே | Puthiya Kirubai Alithidume / Pudhiya Kirubai Alithidume / Puthiya Kirubai Aliththidume / Pudhiya Kirubai Aliththidume

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!