பிராண நாதன் என்னில் | Praana Naathan Enil / Praana Naadhan Enil / Prana Naathan Enil / Prana Naadhan Enil

பிராண நாதன் என்னில் | Praana Naathan Enil / Praana Naadhan Enil / Prana Naathan Enil / Prana Naadhan Enil

பிராண நாதன் என்னில் வைத்ததாம் அன்பினை
தியானிக்கும் போதெல்லாம் கண்ணீர் பெருகுதே
பிராண நாதன் என்னில் வைத்ததாம் அன்பினை
தியானிக்கும் போதெல்லாம் கண்ணீர் பெருகுதே

அன்பின் சொரூபனாய் ஆருயிர் நேசனாய்
நீச தூசி என்னை நேசிக்கலானீரே
அன்பின் சொரூபனாய் ஆருயிர் நேசனாய்
நீச தூசி என்னை நேசிக்கலானீரே

பிராண நாதன் என்னில் வைத்ததாம் அன்பினை
தியானிக்கும் போதெல்லாம் கண்ணீர் பெருகுதே
பிராண நாதன் என்னில் வைத்ததாம் அன்பினை
தியானிக்கும் போதெல்லாம் கண்ணீர் பெருகுதே

அன்பின் சொரூபனாய் ஆருயிர் நேசனாய்
நீச தூசி என்னை நேசிக்கலானீரே
அன்பின் சொரூபனாய் ஆருயிர் நேசனாய்
நீச தூசி என்னை நேசிக்கலானீரே

என் இயேசுவே நான் உம்முடையவன்
நீர் என் சொந்தம் என்றென்றுமாய்

ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்
ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்

1
தாயின் வயிற்றினில் பிரித்த தாம் நாள் முதல்
பற்பல பாதையில் பரிவுடன் காத்தீரே
தாயின் வயிற்றினில் பிரித்த தாம் நாள் முதல்
பற்பல பாதையில் பரிவுடன் காத்தீரே

வஞ்சக சாத்தானின் சூழ்ச்சியினின்றுமே
பறித்திழுத்தெந்தனை உம் சொந்தமாக்கினீர்
வஞ்சக சாத்தானின் சூழ்ச்சியினின்றுமே
பறித்திழுத்தெந்தனை உம் சொந்தமாக்கினீர்

என் இயேசுவே நான் உம்முடையவன்
நீர் என் சொந்தம் என்றென்றுமாய்

ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்
ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்

2
குயவனின் கையினில் களிமண்ணைப் போலவே
என்னை உம் கைகளில் ஈந்திட்டேன் நாயகா
குயவனின் கையினில் களிமண்ணைப் போலவே
என்னை உம் கைகளில் ஈந்திட்டேன் நாயகா

என் சொந்த இஷ்டமோ ஏதும் வேண்டாம் நாதா
உம் நோக்கம் என்னிலே பூரணமாகட்டும்
என் சொந்த இஷ்டமோ ஏதும் வேண்டாம் நாதா
உம் நோக்கம் என்னிலே பூரணமாகட்டும்

என் இயேசுவே நான் உம்முடையவன்
நீர் என் சொந்தம் என்றென்றுமாய்

ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்
ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்

3
நேசர் கரத்தினில் தீமை ஏதுமுண்டோ
யாதும் என் நன்மைக்கே என்பதை அறிகுவேன்
நேசர் கரத்தினில் தீமை ஏதுமுண்டோ
யாதும் என் நன்மைக்கே என்பதை அறிகுவேன்

ஜுவாலிக்கும் அக்கினியோ பெருக்கான வெள்ளமோ
பட்சிக்க விட்டிடீர் அமிழ்த்தவும் பார்த்திடீர்
ஜுவாலிக்கும் அக்கினியோ பெருக்கான வெள்ளமோ
பட்சிக்க விட்டிடீர் அமிழ்த்தவும் பார்த்திடீர்

என் இயேசுவே நான் உம்முடையவன்
நீர் என் சொந்தம் என்றென்றுமாய்

ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்
ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்

4
என்னையும் எந்தனுக்குள்ளதாம் யாவையும்
நேசர் கரத்தினில் முற்றுமாய் வைத்திட்டேன்
என்னையும் எந்தனுக்குள்ளதாம் யாவையும்
நேசர் கரத்தினில் முற்றுமாய் வைத்திட்டேன்

ஜீவனோ மரணமோ பிராண நாதன் என்னில்
வாஞ்சிப்பதெதுவோ சம்பூரணமாகட்டும்
ஜீவனோ மரணமோ பிராண நாதன் என்னில்
வாஞ்சிப்பதெதுவோ சம்பூரணமாகட்டும்

என் இயேசுவே நான் உம்முடையவன்
நீர் என் சொந்தம் என்றென்றுமாய்

ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்
ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்

5
மரண இருள் பள்ளம் தாண்டிடும் நேரத்தில்
இயேசு என் நேசரின் கரமதைக் காண்பதால்
மரண இருள் பள்ளம் தாண்டிடும் நேரத்தில்
இயேசு என் நேசரின் கரமதைக் காண்பதால்

மகிழ்வுடன் ஏகுவேன் அக்கரை யோர்தானில்
நித்தியம் நித்தியம் ஆனந்தம் கொள்ளுவேன்
மகிழ்வுடன் ஏகுவேன் அக்கரை யோர்தானில்
நித்தியம் நித்தியம் ஆனந்தம் கொள்ளுவேன்

என் இயேசுவே நான் உம்முடையவன்
நீர் என் சொந்தம் என்றென்றுமாய்

ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்
ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்

பிராண நாதன் என்னில் வைத்ததாம் அன்பினை
தியானிக்கும் போதெல்லாம் கண்ணீர் பெருகுதே
பிராண நாதன் என்னில் வைத்ததாம் அன்பினை
தியானிக்கும் போதெல்லாம் கண்ணீர் பெருகுதே

அன்பின் சொரூபனாய் ஆருயிர் நேசனாய்
நீச தூசி என்னை நேசிக்கலானீரே
அன்பின் சொரூபனாய் ஆருயிர் நேசனாய்
நீச தூசி என்னை நேசிக்கலானீரே

என் இயேசுவே நான் உம்முடையவன்
நீர் என் சொந்தம் என்றென்றுமாய்

ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்
ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்

ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்
ஆவி ஆத்துமா சரீர பலியாய்
படைத்திட்டேன் ஏற்றுக் கொள்வீர்

பிராண நாதன் என்னில் | Praana Naathan Enil / Praana Naadhan Enil / Prana Naathan Enil / Prana Naadhan Enil | A. Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

பிராண நாதன் என்னில் | Praana Naathan Enil / Praana Naadhan Enil / Prana Naathan Enil / Prana Naadhan Enil | Premila Simon / Carmel Ministries, Purasaiwalkam, Chennai, Tamil Nadu, India | A. Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!